S

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • chào c¸c b¹n ! c¸c b¹n cho m×nh hái n¨m 2009 m×nh lµm bcqt n¨m m×nh hto¸n sai 1 but to¸n nt nµy : Cty m×nh lµm xd, th¸ng 12 minh t¹m nhËp NVL ®Ó đưa cp vµo th¸ng 12, nhung dÐn thang 1/2010 hdon moi vÌ. LÏ ra minh ph¶i hto¸n lµ Nî 152, Cã 111 vµ khi nhËn d­îc ho¸ ®¬n th× hto¸n Nî 133, Cã 111. Nh­ng m×nh l¹i htoansn lu«n N152, 133, Cã 111. nªn n¨m 2010 m×nh ph¶i ®iÒu chØnh bót to¸n nµy ntn? B¹n nµo biÕt chØ gióp m×nh víi nhÐ. C¸m ¬n c¸c b¹n
    chao cac ban! minh la thanh vien moi lan dau tien ra nhap dien dan minh con chua biet gui bai ntn, rat mong lam quen voi cac ban va mong dc hoc hoi nhung kinh nghiem. Xin cam on
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top