Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Giá thành và trị giá xuất kho nên bằng, lớn hơn hay nhỏ hơn là hợp lý ạ
vansi200780
vansi200780
-Giả sử giá tồn kho tháng trước :1.000
-Giá phát sinh trong tháng này(Giá thành):1.200 ,vậy giá xuất kho là :-(1.000+1.200):2 =1.100 sẽ nhỏ hơn giá thành đợt này.
-Giả sử giá tồn kho tháng trước :1.200
-Giá phát sinh trong tháng này(Giá thành):1.000 ,vậy giá xuất kho là :-(1.000+1.200):2 =1.100 sẽ lớn hơn giá thành đợt này.
Top