Luong Bao Vy

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 20: Có tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ): 1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 19: Một doanh nghiệp sản xuất có vật liệu tồn kho đầu tháng - Vật liệu chính A 1000kg, đơn giá 100.000 đ/kg - Vật liệu phụ B 50kg...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 18: Trích tài liệu kế toán tài một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 16: DN X thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 14: Trích tài liệu kế toán tại một đơn vị cấp trên kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 12: DN X thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 10: DN X thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 9: Tại 1 doanh nghiệp có số dư đầu kỳ ở 1 số TK như sau: TK 1112: 45.000.000đ (3.000 USD) TK 1122: 120.000.000đ (8.000 USD) Trong kỳ...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 8: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 7: DN X thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 6: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 4: Công ty A sản xuất gạch qua hai bộ phận: Đúc và Nung. Thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong tháng 3 như sau: a...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 3: DN A thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 2: DN A thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   Bài 1:Trích tài liệu kế toán tài một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top