J

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Theo TT 45/2013 có nói :"Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp". Trường hợp bạn hỏi thì nó đặc biệt nếu bạn giải trình được thì thuế cũng cho phép nhưng khi chuyển qua phương pháp khác thì chỉ lấy giá trị còn lại tại thời điểm chuyển đổi thôi nhé
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top