C

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Số dư đầu kỳ của TK 154 cho chung là của cả 2 sản phẩm A và B ah. Nếu cho chung thì phải có tiêu thức phân bổ cho từng laọi sp A và B. và Tk 154 có dư cuối kỳ ko bạn. Nếu có cho số dư cuối kỳ sẵn thì bạn ko cần tính, nhưng nếu có sản phẩm dở dang ko thui thì bạn phải phải tính trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ > Sau đó tính giá thành phảm bạn áp dùng CT
    Tổng giá thành SP hoàn thành = 154( dở dang đầu kỳ) + 154 ( tập hợp trong kỳ) - 154( dở dang cuối kỳ)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top