Trắc nghiệm tổng hợp 49

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
490. Trong hoạt động bán hàng, điểm giống nhau giữa chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại là:
a. Đều làm giảm lợi nhuận trước thuế
b. Đều làm giảm lợi nhuận gộp
c. Đều làm giảm khoản phải trả người bán
d. Không có điểm khác biệt

491. Việc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi sẽ làm cho Báo cáo tình hình tài chính thay đổi như sau
a. Nợ phải trả giảm và vốn chủ sở hữu giảm
b. Tài sản giảm và vốn chủ sở hữu giảm
c. Tài sản tăng và vốn chủ sở hữu tăng
d. Nợ phải trả tăng và vốn chủ sở hữu tăng

492. Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là tuân thủ nguyên tắc kế toán:
a. Trọng yếu
b. Phù hợp và Trọng yếu
c. Thận trọng và Nhất quán
d. Thận trọng và Phù hợp

493. If a company uses the balance sheet approach to estimate bad debt expense, bad debt expense for a period can be determined by:
a. Taking the difference between the unadjusted balance in the allowance account and the desired balance
b. Adding the beginning balance in the allowance for uncollectible accounts to the provision for uncollectible accounts and deducting the desired ending balance in the allowance for uncollectible accounts
c. Multiplying net credit sales by the bad debt experience ratio
d. Multiplying ending accounts receivable in each age category by the expected loss ratio for each age category

494. Tiền là tài sản ngắn hạn, bao gồm:
a. Tiền Việt Nam; ngoại tệ; vàng tiền tệ dùng trong thanh toán
b. Tiền Việt Nam và ngoại tệ
c. Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ
d. Chỉ gồm tiền Việt Nam

495. Important elements of an internal control system for cash disbursements include each of the following except:
a. The same person that prepares the check should also prepare the proper journal
b. All expenditures should be authorized before a check is prepared
c. Only authorized personnel should sign checks
d. All disbursements, other than very small disbursements, should be made by check.

496. Bút toán nào sau đây không làm thay đổi tổng tài sản trên Báo cáo tình hình tài chính?
a. Xóa sổ một khoản nợ khó đòi
b. Thu nợ khách hàng bằng tiền có phát sinh chiết khấu thanh toán
c. Thu nợ khách hàng bằng tiền, khoản nợ này đã được lập dự phòng khó đòi
d. Thu nợ khách hàng bằng tiền, có phát sinh chiết khấu thương mại

497. Advances from customer are presented on the Statement of financial position as:
a. Liabilities
b. Current receivables
c. Other assets

498. Theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” phản ánh:
a. Chỉ là tiền gửi không kỳ hạn ở các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự, không bao gồm tiền ký quỹ, ký cược
b. Tất cả các loại tiền mà doanh nghiệp đang gửi ở ngân hàng, kể cả không kỳ hạn hay
có kỳ hạn
c. Chỉ là tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng, bao gồm tiền ký quỹ, ký cược
d. Ý kiến khác

499. Thấu chi là DN chi vượt quá số dư của TK tiền gửi, do đó TK tiền gửi bị âm và có số dư bên Có:
a. Đúng
b. Sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top