Trắc nghiệm tổng hợp 48

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
480. Tỷ lệ chi phí sản xuất chung định trước của Công ty J được xây dựng trên cơ sở giờ máy. Đầu năm, công ty đã ước tính chi phí sản xuất chung cả năm là 60.000 ngđ và 40.000 giờ máy cả năm. Chi phí sản xuất chung thực tế cả năm là 65.100 ngđ và số giờ máy thực tế cả năm là 42.000. Chi phí sản xuất chung trong năm:
a. phân bổ cao hơn thực tế 3.000ngđ
b. phân bổ cao hơn thực tế 5.100ngđ
c. phân bổ thấp hơn thực tế 2.100ngđ
d. phân bổ thấp hơn thực tế 3.000ngđ

481. Tất cả các chi phí sau được phân loại là chi phí sản phẩm, ngoại trừ:
a. Chi phí cho máy điều hòa không khí ở phân xưởng
b. Khấu hao máy móc thiết bị ở phân xưởng
c. Chi phí vận chuyển sản phẩm đến một trong các khách hàng của công ty
d. Tất cả các chi phí trên được phân loại là chi phí sản phẩm

482. Câu nào sau đây là đúng?
a. Các công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm hoặc cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau sẽ sử dụng hệ thống tính giá thành theo đơn đặt hàng
b. Hệ thống tính giá thành theo đơn đặt hàng không được sử dụng ở các doanh nghiệp dịch vụ
c. Trong hệ thống tính giá thành theo đơn đặt hàng, chi phí được tập hợp cho các bộ phận, sau đó, được phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm
d. a, b, c đúng

483. Công ty A áp dụng hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính, năng lực sản xuất được đo lường bằng số giờ lao động trực tiếp. Trong tháng, chi phí sản xuất chung dự toán là 300.000 ngđ trên cơ sở số giờ lao động trực tiếp dự toán là 100.000 giờ. Chi phí sản xuất chung thực tế là 325.000 ngđ với số giờ lao động trực tiếp thực tế là 110.000 giờ. Chi phí sản xuất chung phân bổ thừa hay thiếu bao nhiêu?
a. Phân bổ thừa 5.000 ngđ
b. Phân bổ thiếu 5.000 ngđ
c. Phân bổ thừa 30.000 ngđ
d. Phân bổ thiếu 30.000 ngđ

484. Công ty A áp dụng hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính, năng lực sản xuất được đo lường bằng số giờ lao động trực tiếp. Trong tháng, chi phí sản xuất chung dự toán là 300.000 ngđ trên cơ sở số giờ lao động trực tiếp dự toán là 100.000 giờ. Chi phí sản xuất chung thực tế là 335.000 ngđ với số giờ lao động trực tiếp thực tế là 110.000 giờ. Chi phí sản xuất chung phân bổ thừa hay thiếu bao nhiêu?
a. Phân bổ thừa 5.000 ngđ
b. Phân bổ thiếu 5.000 ngđ
c. Phân bổ thừa 30.000 ngđ
d. Phân bổ thiếu 30.000 ngđ

485. Trong hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính, khi xử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung, nếu chênh lệch không đáng kể, tài khoản được phân bổ toàn bộ chênh lệch chi phí sản xuất chung là:
a. Giá vốn hàng bán (632)
b. Sản phẩm dở dang (154)
c. Vật liệu (152)
d. Thành phẩm (155)

486. Chi phí nào sau đây không phải là chi phí sản phẩm:
a. Chi phí quảng cáo
b. Khấu hao máy móc thiết bị ở phân xưởng
c. Tiền thuê mặt bằng phân xưởng
d. Chi phí vật liệu gián tiếp

487. Công ty T ước tính chi phí cho năm tới như sau: Hoa hồng bán hàng 150.000 ngđ; Chi phí nhân công trực tiếp 110.000 ngđ; Tiền lương quản đốc phân xưởng 70.000 ngđ; Tiền thuê mặt bằng phân xưởng 193.920 ngđ; Chi phí vật liệu trực tiếp 30.000 ngđ; Chi phí quảng cáo 22.000 ngđ; Chi phí vật liệu giáng tiếp 10.000 ngđ. Công ty ước tính có 16.000 giờ lao động trực tiếp và 106.000 giờ máy được sử dụng trong năm. Nếu chi phí sản xuất chung được phân bổ theo số giờ lao động trực tiếp, tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung định trước cho mỗi giờ lao động trực tiếp là:
a. 7 ngđ
b. 17,12 ngđ
c. 13,88 ngđ
d. 15,26 ngđ

488. Công ty T ước tính chi phí cho năm tới như sau: Hoa hồng bán hàng 150.000 ngđ; Chi phí nhân công trực tiếp 110.000 ngđ; Tiền lương quản đốc phân xưởng 70.000 ngđ; Tiền thuê mặt bằng phân xưởng 32.000 ngđ; Chi phí vật liệu trực tiếp 30.000 ngđ; Chi phí quảng cáo 22.000 ngđ; Chi phí vật liệu gián tiếp 10.000 ngđ. Công ty ước tính có 16.000 giờ lao động trực tiếp và 106.000 giờ máy được sử dụng trong năm. Nếu chi phí sản xuất chung được phân bổ theo số giờ lao động trực tiếp, tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung định trước cho mỗi giờ lao động trực tiếp là:
a. 7 ngđ
b. 17,12 ngđ
c. 13,88 ngđ
d. 15,26 ngđ

489. Chi phí trả trước và chi phí quản lý doanh nghiệp đều là chi phí, do đó đều làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kì của doanh nghiệp.
a. Đúng
b. Sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top