Trắc nghiệm những vấn đề chung về kế toán

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG ?

a. Thông tin của kế toán trong hệ thống kế toán quản trị cung cấp không bao gồm các khoản chi phí phát sinh ở bộ phận điều hành
b. Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường là 1 năm
c. Các doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn khi thiết kế hệ thống kế toán quản trị của họ
d. Các chức năng của kế toán quản trị là kiểm soát điều hành, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát quản lý và báo cáo cho bên ngoài.

Câu 2. Chuẩn mực nào sau này không yêu cầu trong chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên quản trị do IMA công bố?

a. Năng lực
b. Bảo mật
c. Chính trực
d. Tính độc lập

Câu 3. Thông tin của kế toán quản trị:


a. Được cung cấp cho đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là nội bộ doanh nghiệp
b. Được cung cấp cho đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
c. Được cung cấp cho các nhà quản trị ở các cấp độ quản lý trong doanh nghiệp
d. Là thông tin có tính chính xác cao

Câu 4. Nhân viên kế toán quản trị cần phải am hiểu về:

a. Kế toán tài chính
b. Các chức năng của nhà quản trị
c. Các kỹ thuật xử lý thông tin kế toán quản trị
d. là Cả 3 đều đúng

Câu 5. Theo mô hình “Các cấp độ quản lý" gồm có nhà quản trị cấp cơ sở, cấp trung gian và cấp cao, nhân viên kế toán quản trị sẽ được xếp vào


a. Cấp cơ sở
b. Cấp trung gian
c. Cấp cao
d. Tất cả đều sai

Câu 6. Nội dung trên các báo cáo của kế toán quản trị:


a. Do Bộ tài chính quy định
b. Cung cấp thông tin về tình hình tài chính của tổ chức cho cổ đông
c. Được thiết kế nhằm cung cấp thông tin của các nhà quản trị các cấp trong tổ chức
d. Có tính khách quan vì chỉ phản ánh lại những sự kiện đã xảy ra trong kỳ báo cáo

Câu 7. Mục tiêu của kế toán quản trị là:

a. Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp.
b. Xử lý các dữ liệu kế toán để cung cấp thông tin phục vụ cho các chức năng hoạch định; tổ chức, điều hành; kiểm soát và ra quyết định của nhà quản trị
c. Cung cấp các thông tin theo yêu cầu của đối tượng sử dụng bên ngoài doanh nghiệp
d. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 8. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp có đặc điểm lại

a. Chính xác, linh hoạt, có tính bắt buộc, hướng về tương lai
b. Linh hoạt, không có tính bắt buộc, hướng về tương lai
c. Chính xác, tuân thủ những nguyên tắc nhất định, có tính bắt buộc, hướng về quá khứ
d. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 9. Điểm giống nhau giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính:

a. Đối tượng cung cấp thông tin
b. Thông tin phản ánh quá khứ
c. Thông tin phải chính xác
d. Có cùng đối tượng nghiên cứu là các sự kiện kinh tế diễn ra trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 10. Theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên quản trị do IMA công bố, để đảm bảo tính chính trực thì những người hành nghề kế toán quản trị phải có trách nhiệm:

a. Không tham gia hoặc hỗ trợ bất cứ hoạt động nào có thể làm tổn hại đến tín nghề nghiệp uy tín nghề nghiệp

b. Cung cấp thông tin hợp lý và khách quan
c. Hành động phù hợp với các quy định pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp có liên quan
d. Không được sử dụng thông tin bảo mật để tạo lợi ích cho bên thứ ba

Câu 11. Minh là kế toán quản trị thuộc phòng kế toán công ty F. Trong quá trình kiểm tra báo cáo, Minh phát hiện một vài giám đốc bộ phận marketing đã kê khống khá nhiều chi phí tiếp thị, chi phí quảng cáo để được thanh toán nhiều hơn và đạt được mức dự toán chi phí tiếp thị cao hơn trong năm sau. Theo báo cáo ứng xử đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên quản trị do IMA công bố, Minh nên có cách ứng xử hợp lý là:

a. Thông báo với kiểm soát viên tài chính

b. Thông báo với các giám đốc bộ phận marketing có liên quan
c. Thông báo với hội đồng quản trị công ty
d. Không có hành động nào vì Minh không thuộc bộ phận marketing

Câu 12. Đạo đức nghề nghiệp của nhân viên kế toán quản trị là:

a. Hệ thống các kỹ thuật đánh giá để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp có bị ảnh hưởng bởi những mong muốn chủ quan của nhà quản lý hay không
b. Những giá trị và quy tắc hướng dẫn các thành viên ứng xử đạo đức phục vụ lợi ích chung của nghề nghiệp và của xã hội
c. Một chứng nhận kế toán quản trị của CMA hoặc CIMA cần phải tổ trước khi bắt đầu nghề kế toán quản trị
d. Hệ thống những tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thực hành kế toán và kiểm toán chuyên nghiệp

Câu 13. Tính linh hoạt của thông tin kế toán quản trị được thể hiện ở:

a. Tính chất thông tin
b. Phạm vi cung cấp thông tin
c. Kỳ báo cáo thông tin
d. Ba câu a, b, c đều đúng

Câu 14. Theo báo cáo ứng xử đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên quản trị do IMA công bố, hành vi nào sau đây của nhân viên kế toán quản trị đã vi phạm chuẩn mực sự tín nhiệm:

a. Xử lý vài khoản định phí như là biến phí trong báo cáo phân tích chiến lược dùng trong buổi họp với các nhà đầu tư tiềm năng

b. Lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đã có mối quan hệ lâu dài với công ty
c. Lựa chọn cơ cấu sản xuất theo hướng ưu tiên phân bổ nguồn lực cho sản phẩm có lợi nhuận tạo ra trên một đơn vị điều kiện giới hạn là cao nhất
d. Tất cả các hành vi trên
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top