TN - Dự toán ngân sách P3

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Câu 21: Các nhà quản trị của Công ty N đặt kế hoạch tồn kho cuối tháng bằng 20% số lượng sản phẩm bán ra trong tháng tiếp theo. Số lượng sản phẩm tiêu thụ theo dự toán lần lượt cho tháng 10, 11, và 12 là 80.000 sản phẩm, 120.000 sản phẩm, và 100.000 sản phẩm. Số lượng sản phẩm sản xuất dự toán cho tháng 11 là:

a. 100.000 sp
b. 116.000 sp
c. 124.000 sp
d. 140.000 sp

Câu 22: Dự toán cung cấp dữ liệu để lập dự toán vật liệu trực tiếp là:

a. dự toán mua vật liệu
b. dự toán tiền
c. dự toán sản xuất
d. dự toán thu tiền

Câu 23: Công ty V sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm duy nhất. Mỗi sản phẩm cần 5,2 giờ lao động với đơn giá nhân công là 9,1 ngđ/giờ. Công ty cần lập dự toán lao động cho quý II năm tới. Chi phí nhân công trực tiếp cho một sản phẩm là:

a. 41,60 ngđ
b. 28,00 ngđ
c. 37,40 ngđ
d. 47,32 ngđ

Câu 24: Công ty S đã dự toán sản xuất cho năm tiếp theo như sau:

Quý IQuý IIQuý IIIQuý IV
Số lượng sản phẩm sản xuất40.00048.00064.00056.000
Sản xuất 1 sản phẩm cần 5 kg vật liệu. Đầu năm có 5.000 kg vật liệu tồn kho. Vật liệu tồn kho cuối mỗi quý bằng 10% nhu cầu sản xuất của quý tiếp theo. Số lượng vật liệu cần mua trong quý II sẽ là:

a. 49.600 kg
b. 132.000 kg
c. 248.000 kg
d. 320.000 kg

Câu 25: Công ty S sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm duy nhất. Doanh thu dự toán cho tháng 4 là 1.200.000 ngđ. Lợi nhuận gộp được dự toán bằng 30% doanh thu. Nếu lợi nhuận thuần của tháng 4 được dự toán là 160.000 ngđ, chi phí bán hàng và quản lý được dự toán phải là:

a. 533.332 ngđ
b. 312.000 ngđ
c. 408.000 ngđ
d. 200.000 ngđ

Câu 26: Kinh nghiệm cho thấy rằng 50% doanh thu của Công ty K là tiền mặt. Phần còn lại là doanh thu bán chịu với 70% doanh thu bán chịu thu được trong tháng bán hàng, 20% trong tháng tiếp theo, và 5% trong tháng tiếp theo nữa. Doanh thu bán chịu còn lại không thu được. Dự toán doanh thu của công ty tháng 1 là 140.000 ngđ, tháng 2 là 120.000 ngđ, và tháng 3 là 160.000 ngđ. Tổng số tiền nhận được trong tháng 3 theo dự toán là:

a. 56.000 ngđ
b. 151.500 ngđ
c. 167.000 ngđ
d. 136.000 ngđ

Câu 27: Công ty P dự toán tồn kho đầu tháng và cuối tháng 4 như sau:

01 tháng 430 tháng 4
Vật liệu (kg)80.000100.000
Sản phẩm dở dang (sp)20.00020.000
Thành phẩm (sp)160.000100.000
Để sản xuất 1 thành phẩm cần 2 kg vật liệu. Nếu công ty dự toán sẽ bán 960.000 sản phẩm trong tháng 4, số lượng sản phẩm cần sản xuất trong tháng 4 là:

a. 1.020.000 sp
b. 880.000 sp
c. 960.000 sp
d. 900.000 sp

Câu 28: Công ty W có tiền mặt tồn quỹ đầu tháng 4 là 36.000 ngđ. Công ty cần duy trì số dư tiền mặt tối thiểu là 24.000 ngđ. Trong tháng 4 dự toán số tiền thu vào là 180.000 ngđ. Số tiền chi ra trong tháng 4 theo dự toán là 208.000 ngđ. Trong tháng 4, công ty cần vay thêm bao nhiêu?

a. 8.000 ngđ
b. 28.000 ngđ
c. 16.000 ngđ
d. 12.000 ngđ

Câu 29: Công ty L lên kế hoạch bán 48.000 sp trong tháng. Nếu công ty có 10.000 sản phẩm vào đầu tháng, và lên kế hoạch có 8.000 sản phẩm vào cuối tháng, có bao nhiêu sản phẩm phải được sản xuất trong tháng?

a. 50.000 sp
b. 48.000 sp
c. 56.000 sp
d. 46.000 sp

Câu 30: Công ty P sử dụng hệ thống kế toán mà các buộc các nhà quản trị phải chịu trách nhiệm đối với các chi phí mà họ được trao quyền ra quyết định. Hệ thống kế toán này được gọi là:

a. kế toán trách nhiệm
b. kế toán theo phương pháp toàn bộ.
c. dự toán hoạt động.
d. kế toán theo phương pháp trực tiếp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top