TN - Dự toán ngân sách P2

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Câu 11. Công ty Z có dữ liệu như sau: Khối lượng sản phẩm sản xuất tháng 10 là 5.100 sản phẩm, tháng 11 là 6.100 sản phẩm. Định mức chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp: Lượng định mức là 5kg/sản phẩm; giá định mức là 4 ngàn đồng/kg. Định mức tồn kho vật liệu đầu các tháng bằng 10% nhu cầu sản xuất trong tháng. Chi phí mua vật liệu trong tháng 10 là:

a. 100.000 ngàn đồng
b. 104.000 ngàn đồng = 5.200x5x4
c. 108.000 ngàn đồng
d. 112.000 ngàn đồng

Câu 12. Công ty A có dữ liệu như sau: Mức độ hoạt động của biến phí sản xuất chung là số giờ công lao động trực tiếp. Hệ số biến phí sản xuất chung 1 giờ là 1,5 ngàn đồng. Số giờ lao động trực tiếp trong tháng 10 là 20.400 giờ. Định phí sản xuất chung hàng tháng là 24.400 ngàn đồng, trong đó chi phí khấu hao hàng tháng là 10.000 ngàn đồng. Dòng chi tiền cho chi phí sản xuất chung tháng 10 là:

a. 60.000 ngàn đồng
b. 55.000 ngàn đồng
c. 45.000 ngàn đồng = 20.400x1,5 + 24.400 - 100.000
d. 50.000 ngàn đồng

Câu 13 : Đơn vị tính 1.0004) Công ty Điện Tử ABC với chính sách bán hàng là 30% doanh số thu bằng tiền mặt và 70% doanh số bán chịu. Trong phản doanh số bán chịu có 60% thu trong tháng bán hàng, 25% thu trong tháng kế tiếp thứ nhất, 12% thu trong tháng kế tiếp thứ hai và phần còn lại không thể thu được. Công ty có số liệu về doanh số bán hàng chi tiết của tháng 1 là 50.000, tháng 2 là 60.000, tháng 3 là 40.000, tháng 4 là 30.000. Tổng số tiền thu dự kiến trong tháng 4 là
a. 24.640
b. 35.200
c. 31.560
d. 33.640 = 30% x 30000+ 60% (700 x 30000) + 12% (70x600) + 25% (70% × 40000)

Câu 14: Công ty ABC dự kiến sản lượng tiêu thụ trong tháng 4 là 5.000 sản phần tháng 5 là 6.000 sản phẩm, tháng 6 là 2.000 sản phẩm chủ đó dự trữ thành phẩm cuối kỳ là 10%, trên nhu cầu tiêu thụ kỳ kế tiếp, định mức lương nhân công trực tiếp trong sản xuất là chính và định mức giá là 10.000 đ/h. Trong tháng 5:

a. Số sản phẩm vẫn sản xuất là 670 sản phẩm
b. Lượng nhân công trực tiếp dự tính là 2.040h
c. Chi phí nhân công trực tiếp dự tính là 24,400.000đ
d. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 15. Công ty thiết bị điện ABC, một nhà bán lẻ, có kế hoạch bán 15.000 đơn vị sản phẩm A trong tháng 8. Hiện tại, công ty có 2.500 đơn vị sản phẩm Á vào dấu thủng và dự tính dự trữ cuối tháng 2.000 đơn vị sản phẩm A. Công ty phải mua bao nhiêu đơn vị sản phẩm A từ nhà cung cấp trong tháng 8?

a. 14.500 15.000 +2.000-2.500
b. 15.500
c. 15.000
d. 17.000

Câu 16. (Đơn vị 1.000 đ) Vào tháng Năm, Công ty Trẻ được dự tính ngân sách tiền mặt thu về ở mức 125.000 đơn vị vay các khoản chi tiền ở mức 138.000 đơn vị. Hiện tại, số tiền mặt của công ty vay ngày 1 tháng 5 là 17.000 đơn vị. Nếu số dư tiền mặt ngày 31 tháng 5 mong muốn 20.000 đơn vị thì công ty phải vay bao nhiêu tiền mặt trong tháng

a. 4.000
b. 8.000
c. 12.000
d. 16.000

Câu 17. Công ty Phát Đạt dự tính sẽ mở một cửa hàng mới vào ngày 1 tháng 1. Dựa trên kinh nghiệm từ các cửa hàng bán lẻ khác, công ty dự tính việc bán hàng với chính sách thu tiền như sau (đơn vị 1.000 đồng)

Doanh số bán thu tiền mặtDoanh số bán chịu
Tháng 160.00040.000
Tháng 230.00050.000
Tháng 340.00060.000
Tháng 440.00080.000

Công ty ước tính 70% doanh số bán chịu sẽ thu trong tháng kế tiếp thứ nhất, 30% sẽ thu trong tháng kế tiếp thứ hai.

a. Số dư vào ngày 31 tháng 1 của nợ phải thu sẽ là 40.000

b. Số dư vào ngày 31 tháng 3 của nợ phải thu sẽ là 75.000
c. Tổng số tiền mặt nhận về trong tháng 4 sẽ là 97.000
d. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 18: Công ty ABC có tài liệu thu thập để sử dụng cho lập dự toán kết quả kinh doanh như sau:

Chi tiêuTháng 1Tháng 2Tháng 3
Sản lượng tiêu thụ (sp)1.0002.0003.000
Sản lượng sản xuất (sp)1.0002.0003.000
Đơn giá bán (đ/sp)400400400
Biến phí sản xuất (đ/sp)100100100
Biến phí ngoài sản xuất (đ/sp)100100100
Tổng định phí sản xuất (đ/tháng)100.000100.000100.000
Tổng định phi ngoài sản xuất (đ/tháng)50.00050.00050.000


a. Giá thành đơn vị dự kiến trong tháng 1 là 200 đ/sp
b. Tổng định phí trong quý 1 là 600.000đ
c. Lợi nhuận dự kiến trong tháng 1 là 50.000đ
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Căn 19: Công ty ABC có tài liệu thu thập để sử dụng cho lập dự toán kết quả kinh doanh như sau:

Chi tiêuTháng 1Tháng 2Tháng 3
Sản lượng tiêu thụ (sp)1.5002.0003.000
Sản lượng sản xuất (sp)2.0002.0004.000
Đơn giá bán (đ/sp)400400400
Biến phí sản xuất (đ/sp)100100100
Biến phí ngoài sản xuất (đ/sp)100100100
Tổng định phí sản xuất (đ/tháng)100.000100.000100.000
Tổng định phi ngoài sản xuất (đ/tháng)50.00050.00050.000


a. Giá thành đơn vị dự kiến trong tháng 1 là 150 đẹp
b. Lợi nhuận tính theo phương pháp trực tiếp dự tính là 150.000đ
c. Lợi nhuận tính theo phương pháp toàn bộ dự tính là 175.000đ
d. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 20. Công ty BC có số liệu thu thập để lập dự toán tài sản và nguồn vốn như sau: (đơn vị: 1.000.000đ)

Chi tiêuThực tế năm XTỷ lệ thay đổi dự tính trong Năm X+1
Tài sản ngắn hạn1.500+40%
Tài sản dài hạn2.000+20%
Nợ ngắn hạn400-10%
Nợ dài hạn100?
vốn chủ sở hữu10020%

Những ước tính nào sau đây là phù hợp dự toán bảng cân đối kế toán (tài sản và nguồn vốn) của công ty trong năm X+1

a. Tổng tài sản dự tính là 5,100
b. Nợ dài hạn tăng thêm 800
c. Tổng nợ của là 2.700
d. Tất cả các dự tính trên đều đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top