TN - Dự toán ngân sách P1

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Câu 1. Dự toán ngân sách là công việc:

a. Hoạch định tương lai
b. Phân tích quá khứ
c. Kiểm soát hiện tại
d. Tất cả đều đúng

Câu 2. Mục đích của dự toán ngân sách là:

a. Hoạch định và kiểm soát
b. Tổ chức và thực hiện
c. Kiểm soát và đánh giá
d. Tất cả đều đúng

Câu 3. Dự toán ngân sách thuộc trách nhiệm của:

a. Cấp cao
b. Cấp trung gian
c. Cấp cơ sở
d. Tất cả các cấp

Câu 4: Dự toán doanh thu là cơ sở đề

a. Ước tính dòng tiền thu chủ yếu của doanh nghiệp
b. Xây dựng dự toán sản xuất
c. Xây dựng dự toán kết quả kinh doanh
d. Là cơ sở cho tất cả các vấn đề trên khi dự toán

Câu 5: Những đặc trưng nào sau đây là của mô hình dự toán tự lập

a. Có sự tham gia của nhà quản trị ở các cấp
b. Chỉ là mệnh lệnh của nhà quản trị cấp cao nhất
c. Thể hiện mục tiêu cần đạt của toàn tổ chức
d. Thể hiện mục tiêu cần đạt của từng bộ phận

Câu 6. Dự toán tiền được lập căn cứ vào các chỉ tiêu nào trên các dự toán bộ phận:

a. Doanh thu và chi phí
b. Dòng thu và dòng chi
c. Cả hai câu a và b đều đúng.
d. Cả hai câu a và b đều sai

Câu 7. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh được lập căn cứ vào các chỉ tiêu nào trên các dự toán bộ phận:
a. Doanh thu và chi phí
b. Dòng thu và dòng chi
c. Cả hai câu a và b đều đúng
d. Cả hai câu a và b đều nói

Câu 8. Dự toán Bảng cân đối kế toán dự toán được lập căn cứ vào các chỉ tiêu nha trên các dự toán bộ phận:

a. Doanh thu và chi phí
b. Dòng thu và dòng chi
c. Cả hai câu a và b đều đúng
d. Tất cả đều sai

Câu 9. Công ty X có dữ liệu như sau: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ: Tháng 10. 5.000 sản phẩm, tháng 11: 6.000 sản phẩm. Định mức tồn kho thành phẩm đầu các tháng bằng 10% nhu cầu tiêu thụ trong tháng Khối lượng sản phẩm cần sản xuất tháng 10 là:

a. 5.100 sản phẩm = 5.000 + 5.000 x 10%
c. 4.500 sản phẩm
b. 4.900 sản phẩm
d. 5.400 sản phẩm

Câu 10. Công ty Y có dữ liệu như sau: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ quy 2 như sau tháng 4 là 5.000 sản phẩm, tháng 5 là 6.000 sản phẩm, tháng 6 là 7.000 sản phẩm, tháng 7 là 8.000 sản phẩm. Định mức tồn kho thành phẩm đầu các tháng bằng 10% nhu cầu tiêu thụ trong tháng. Khối lượng thành phẩm tồn kho đầu quý 2 là:

a. 500 sản phẩm = 5.000 x 10%
b. 600 sản phẩm
c. 700 sản phẩm
d. 1.800 sản phẩm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top