TN - Đánh giá trách nhiệm quản lý

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Câu 1. Chi nhánh A của Công ty B, có lợi nhuận hoạt động trong năm th là 60.000ngđ từ việc sử dụng tài sản được đầu tư bình quân là 300.000 ngả. Tỷ lệ hoàn vốn mong muốn tối thiểu là 15%. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) của chi nhánh A là bao nhiêu?

a. 25%
b. 5%
c. 15%
d. 20%

Câu 2. Sử dụng dữ liệu của câu trắc nghiệm 1, lợi nhuận còn lại (RI) của chỉ nhánh A là bao nhiêu?

a. 240.000 ngđ
b. 45.000 ngđ
c.15.000 ngđ
d. 1.000 ngđ

Câu 3. Nếu mức tồn kho của doanh nghiệp giảm, doanh thu và chi phí không đổi, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) của doanh nghiệp sẽ:

a. tăng
b. giảm
c. không đổi
d. a, b, c: sai

Câu 4. Công ty X có tài liệu sau:

Tài sản hoạt động bình quân: 45.000 ngđ
Doanh thu 180.000 ngđ
Số dư đảm phí: 21.600 ngđ
Lợi nhuận hoạt động thuần: 9.000 ngđ
Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) của công ty là:

a. 48%
b. 12%
c. 20%..
d. 30%


Câu 5. Giả sử doanh thu và lợi nhuận không đổi, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) của công ty sẽ:

a. tăng nếu tài sản hoạt động tăng,
b. giảm nếu tài sản hoạt động giảm.
c. giảm nếu số vòng quay tài sản giảm
d. giảm nếu số vòng quay tài sản tăng.

Câu 6. Chi nhánh miền tây của công ty N kinh doanh một sản phẩm duy nhất, có dữ liệu như sau:

- Đơn giá bán: 60 ngđ/sp
- Biến phí đơn vị: 36 ngđ/sp
- Định phí hàng năm: 840.000 ngđ
- Tài sản hoạt động bình quân: 4.500.000 ngđ

Chi nhánh phải bán bao nhiêu sản phẩm để đạt được tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) là 16%

a 52.000 sản phẩm
b. 65.000 sản phẩm
c. 240.000 sản phẩm
d. 1.300.000 sản phẩm

Câu 7. Lợi nhuận hiện tại của bộ phận A là 36.000 ngđ. Tài sản được đầu tư hiện tại của bộ phận A là 200.000 ngu. Bộ phận A đang xem xét để mua một thiết bị mới trị giá 20.000 ngđ. Quyết định này ước tính sẽ gia tăng lợi nhuận hàng năm 2.800 ngủ. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư mong muốn tối thiểu là 12%. Nếu n mua thiết bị mới này thì lợi nhuận còn lại (RI) của bộ phận A:

a. Tăng 16.000 ngđ
b. Tăng 2.800 ngđ
c. Tầng 400 ngđ
d. Tăng 4%

Câu 8. Công ty X có tài liệu sau:

Tài sản hoạt động bình quân: 300.000 ngđ
Nguồn vốn chủ sở hữu 50.000 ngđ
Doanh thu: 900.000 ngđ
Lợi nhuận hoạt động: 75.000 ngđ
Tỷ lệ hoàn vốn mong muốn tối thiểu: 18%
Lợi nhuận còn lại (RI) của công ty là:

a. 25.000 ngđ
b. 15.000 ngđ
c. 21.000 ngđ
d. 475.000ngđ

Câu 9. Bộ phận A sản xuất một chi tiết để bán cho khách hàng bên ngoài. Dữ liệu liên quan đến bộ phận này như sau: Giá bán là 60 ngô/chi tiết, biến phí đơn vị là 40 ngđ, tổng định phí là 100.000 ngả, năng lực sản xuất là 20.000 chỉ tiết.

Bộ phận B trong cùng công ty mua 5.000 chi tiết tương tự ở nhà cung cấp bên ngoài với giá 58 ngô/chi tiết. Nếu bộ phận B muốn mua 5.000 chi tiết này từ bộ phận A và bộ phận A không còn năng lực nhàn rỗi, khi đó, giá chuyển giao tối thiểu là:

a. 60 ngđ/chi tiết
b. 58 ngđ/chi tiết
c. 40 ngđ/chi tiết
d. 45 ngđ/chi tiết

Câu 10. Sử dụng dữ liệu câu trắc nghiệm 9, nếu bộ phận A còn năng lực nhàn rỗi, giá chuyển giao mỗi chi tiết là:

a. 60 ngđ
b. 40 ngđ
c. 45 ngđ < giá chuyển giao < 58 ngđ
d. 40 ngđ < giá chuyển giao < 68 ngđ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top