Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

kethahuong

Member
Hội viên mới
Thân chào toàn thể a chị em.
KTH có vấn đề này thắc mắc mong mọi người cho ý kiến.

Cty KTH tư vấn hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin thành lập T08/2009.
+ Tại thời điểm trước năm 2009 thì " Hoạt động thiết kế web thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định 24 và Thông tư 134 hướng dẫn:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5315/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế website.


Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007Kính gửi:


Công ty TNHH tin học Vi Na.
(Số 160/57/36/1B Nguyễn Văn Quỳ, KP1, P. Phú Nhuận, Q7, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 06/CV ngày 23/112007 của Công ty TNHH Tin học Vi Na về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiết kế website:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1857/TCT-PCCS ngày 30/5/2006 hướng dẫn thiết kế website (mã ngành 7323-732300) thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm, vì vậy, dịch vụ này không thuộc diện chịu thuế GTGT.

2. Về ưu đãi thuế TNDN:

Căn cứ mục I phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư) thì sản xuất sản phẩm phần mềm và cung cấp các dịch vụ phần mềm được ưu đãi thuế TNDN. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH tin học Vi Na được biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Tuy nhiên sau các văn bản pháp luật đã có sự thay đổi. Nghị định 124 và Thông tư 130,123 thì chỉ nhắc đến ưu đãi miễn giảm thuế TNDN với hoạt động: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư lĩnh vực: Sản xuất phầm mềm.
Công văn dưới đây của Cục thuế TP HCM hướng dẫn về thuế TNDN hoạt động thiết kế web.
TỔNG CỤC THUẾ
......
Số: 6889/CT–TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN
TP. Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 8 năm 2011

Kinh gửi:
Công ty TNHH Digital Xpress Việt Nam
Đ/chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
MST: 0308930784

Trả lời tiếp khoản 2 văn bản số 03/CV-DXP11 ngày 20/06/2011 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ điểm 1.3 Mục II; điểm 1.3 Mục III Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế TNDN: áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm), miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 411022000444 ngày 19/05/2009 do UBND TPHCM cấp; ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống; dịch vụ phân tích hệ thống; dịch vụ thiết kế hệ thống; dịch vụ lập trình; dịch vụ bảo dưỡng hệ thống; thiết kế website; dịch vụ xử lý dữ liệu (Doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên cơ sở sử dụng mạng viễn thông hoặc internet) không thuộc lĩnh vực sản xuất phần mềm do đó Công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
......

Trần Thị Lệ Nga

Công ty Vô ngã tư vấn tại Hà nội.

Vậy Vô ngã phải áp dụng theo thằng Công văn nào đối với hoạt động " Thiết kế web"
Rất mong mọi người cho ý kiến.
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Thue GTGT, TNDN doi voi doanh nghiep thiet ke website.

Anh áp dụng TT 130 đi. TT 130 mới hơn TT 134. Còn mấy CV trên trả lời chỉ dựa vào TT mà thôi,
 

kethahuong

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

1. Vấn đề là: Nghị định 24/NDD-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn đầu tư nhưng sang đến thằng Nghị định 124/NDD-CP và TT 130 thì câu chữ đã bỏ bớt.

Trích Thông tư 130/TT-BTC:
III. ƯU ĐÃI VỀ THỜI GIAN MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ
1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:
1.1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:
- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy thuỷ điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
- Sản xuất sản phẩm phần mềm.

II. ƯU ĐÃI VỀ THUẾ SUẤT
1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:
1.1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:
- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
- Sản xuất sản phẩm phần mềm.

Chỉ 1 câu " Sản xuất phần mềm" mà " Thiết kế web có phải là hoạt động SX phần mềm hay không thì còn nhiều tranh cãi.

2. Tham khảo thêm về mã ngành kinh tế tại Quyết định số 337/QD-BKH& DT thì:

2.1 Hoạt động xuất bản.
582 - 5820 - 58200: Xuất bản phần mềm
Nhóm này gồm: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chuơng trình trò chơi máy vi tính.

2.2 Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

Ngành này gồm: Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin: viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm; lập và thiết kế các hệ thống máy vi tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp; quản lý và điều hành hệ thống máy vi tính của khách hàng và công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

620: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
6201 - 62010: Lập trình máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.
Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.
Loại trừ:
- Phát hành các phần mềm trọn gói được phân vào nhóm 58200 (Xuất bản phần mềm);
- Lập và thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp, kể cả trong trường hợp việc cung cấp phần mềm là một phần công việc tổng thể được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính).

6202 - 62020: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hường dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống.
Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6209 - 62090: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.
Loại trừ:
- Lập trình máy vi tính được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);
- Tư vấn máy vi tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống);
- Quản trị hệ thống máy vi tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống);
- Xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting) được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan).

Với những mã ngành kinh tế trên thì có vẻ dịch vụ cho thuê hosting và dịch vụ bảo trì web là hoạt động dịch vụ còn thiết kế web thì thuộc nhóm:
6201 - 62010: Lập trình máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.
Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.

và thuộc lĩnh vực " sản xuất phần mềm" và đươc ưu đãi về thuế TNDN.
( Chỉ là ý kiến chủ quan của anh)

Như vậy kết luận trong 2 thằng Công văn ở bài 1 ( 1 của Tổng cục thuế và 1 của Cục thuế TP. HCM) không tính thời điểm ban hàng có 1 thằng sai => 2 CV trên mâu thuẫn dẫn đến kế toán k biết làm theo thằng nào.
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Sau khi nghiên cứu chưa đầy đủ nhưng em có thấy và ý kiến như sau:

CV của TCT trả lời theo Các VB cũ và Ngành "Thiết Kế Website" nằm chung Mã ngành 7323-732300 thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm. Như vậy Thiết kế Web vẫn còn nằm chung với SX phần mềm,

Còn CV của Cục thuế Tp. HCM thì mới đây (năm 2011) trả lời dựa trên các VB hiện hành và lúc này Ngành Thiết kế đã được tách ra,

2 CV 2 thời điểm khác nhau đó anh iu,
 

kethahuong

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Sau khi nghiên cứu chưa đầy đủ nhưng em có thấy và ý kiến như sau:

CV của TCT trả lời theo Các VB cũ và Ngành "Thiết Kế Website" nằm chung Mã ngành 7323-732300 thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm. Như vậy Thiết kế Web vẫn còn nằm chung với SX phần mềm,

Còn CV của Cục thuế Tp. HCM thì mới đây (năm 2011) trả lời dựa trên các VB hiện hành và lúc này Ngành Thiết kế đã được tách ra,

2 CV 2 thời điểm khác nhau đó anh iu,

Mã ngành mới nhất a chỉ thấy ở Quyết định 337/QĐ-BKHDT ngày 10/04/2007.
Anh tham khảo bác Tiensinh cũng thấy hoạt động Thiết kế web vẫn là sử dụng Kiến thức công nghệ thông tin để lập trình, thiết kế => vẫn trong hoạt động sx phần mềm ( trừ cho thuê tên miền và host)
Vấn đề là Công văn của Cục thuế TP. HCM ko thể áp dụng ở nơi khác được. (Và a cũng k dại tự dưng gửi Công văn hỏi lỡ mà ko được ưu đãi thuế thì hơi mệt)
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Mã ngành mới nhất a chỉ thấy ở Quyết định 337/QĐ-BKHDT ngày 10/04/2007.
Anh tham khảo bác Tiensinh cũng thấy hoạt động Thiết kế web vẫn là sử dụng Kiến thức công nghệ thông tin để lập trình, thiết kế => vẫn trong hoạt động sx phần mềm ( trừ cho thuê tên miền và host)
Vấn đề là Công văn của Cục thuế TP. HCM ko thể áp dụng ở nơi khác được. (Và a cũng k dại tự dưng gửi Công văn hỏi lỡ mà ko được ưu đãi thuế thì hơi mệt)

Anh phải coi kỹ xem là thiết kế Web có nằm trong SX PM hay không. Nếu chung thì Cục thuế Tp. HCM trả lời sai. Nếu riêng thì Cục thuế đúng,
 

kethahuong

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Anh phải coi kỹ xem là thiết kế Web có nằm trong SX PM hay không. Nếu chung thì Cục thuế Tp. HCM trả lời sai. Nếu riêng thì Cục thuế đúng,

Theo a thì là mã ngành này
6202 - 62020: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hường dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống.
Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

Nếu nó thành lập hồi thằng Nghị định 24/NĐ-CP và Thông tư 134/TT-BTC thì cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì ( vì trong danh mục ưu đãi theo Luật đầu tư, Nghị định 108/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư) nhưng đây lại Thành lập T08/2009. Văn bản VN mệt quá
 
Sửa lần cuối:

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Theo a thì là mã ngành này


Nếu nó thành lập hồi thằng Nghị định 24/NĐ-CP và Thông tư 134/TT-BTC thì cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì ( vì trong danh mục ưu đãi theo Luật đầu tư, Nghị định 108/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư) nhưng đây lại Thành lập T08/2009. Văn bản VN mệt quá

Em thấy CV của TCT trả là được ưu đãi:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5315/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế website.


Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007Kính gửi:


Công ty TNHH tin học Vi Na.
(Số 160/57/36/1B Nguyễn Văn Quỳ, KP1, P. Phú Nhuận, Q7, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 06/CV ngày 23/112007 của Công ty TNHH Tin học Vi Na về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiết kế website:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1857/TCT-PCCS ngày 30/5/2006 hướng dẫn thiết kế website (mã ngành 7323-732300) thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm, vì vậy, dịch vụ này không thuộc diện chịu thuế GTGT.

2. Về ưu đãi thuế TNDN:

Căn cứ mục I phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư) thì sản xuất sản phẩm phần mềm và cung cấp các dịch vụ phần mềm được ưu đãi thuế TNDN. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH tin học Vi Na được biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương
 

kethahuong

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Uh. Thanks e.
Để tham khảo thêm vậy vì Công văn trên tại thời điểm Nghị định 24/ND-Cp và Thông tư 134/TT-BTC mà Dn thành lập T08/2009 => Vẫn phải cẩn thận vì Thuế họ có thể nói văn bản trên hết hiệu lực và k áp dụng được.
Mod Triết và mọi ng nói a nên gửi Công văn hỏi nhưng có lẽ k nên => thà làm như k biết k có tội còn hơn.
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Uh. Thanks e.
Để tham khảo thêm vậy vì Công văn trên tại thời điểm Nghị định 24/ND-Cp và Thông tư 134/TT-BTC mà Dn thành lập T08/2009 => Vẫn phải cẩn thận vì Thuế họ có thể nói văn bản trên hết hiệu lực và k áp dụng được.
Mod Triết và mọi ng nói a nên gửi Công văn hỏi nhưng có lẽ k nên => thà làm như k biết k có tội còn hơn.

Đằng nào cũng không rõ ràng. A làm bộ kg biết thì kg định hướng được là có được ưu đãi hay không. Thôi thì gửi CV cho cụ thể. Lỡ anh làm theo hướng ưu đãi rồi thuế vặn vẹo anh làm sao,
 

kethahuong

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Bản thân nhiều CB bên Hỗ trợ tuyên truyền còn ko phân định được khi không nghiên cứu kỹ. Luật và việc hiểu áp dụng Luật của con người có lẽ còn nhiều vấn đề nhất là Luật VN.
Em làm CV hỏi CCT qly họ hỏi TCT và k được ưu đãi thì sao? Điều chỉnh và nộp bổ sung thuế ah?
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Bản thân nhiều CB bên Hỗ trợ tuyên truyền còn ko phân định được khi không nghiên cứu kỹ. Luật và việc hiểu áp dụng Luật của con người có lẽ còn nhiều vấn đề nhất là Luật VN.
Em làm CV hỏi CCT qly họ hỏi TCT và k được ưu đãi thì sao? Điều chỉnh và nộp bổ sung thuế ah?

Phải vậy thôi. Nếu không được ưu đãi thì đằng nào cũng phải nộp. Thôi thì nộp sớm còn hơn nộp trễ,
 

cabasa

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

anh chị cho em hỏi luôn chút là công ty em chuyên về làm trang web và game,công ty em có làm 1 trang web chuyên về game và bên google họ đặt các quảng cáo của họ trên trang đó của bên em để quảng cáo hàng tháng họ trả séc về TK công ty cho bên em nhưng bên họ lại ko có nhu cầu lấy hóa đơn vậy thì bây giờ em phải báo cáo cái nguồn thu chi phí đó ntn cho hợp lý đối với bên thuế ah.Mà có phải bây giờ xuất hóa đơn xuất khẩu cho nc ngoài thì đều tính 0% đúng ko ah?hay chỉ tùy từng dịch vụ ngành nghề
 

MHT

SÁMHỐI NGHIỆP CHƯỚNG
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

anh chị cho em hỏi luôn chút là công ty em chuyên về làm trang web và game,công ty em có làm 1 trang web chuyên về game và bên google họ đặt các quảng cáo của họ trên trang đó của bên em để quảng cáo hàng tháng họ trả séc về TK công ty cho bên em nhưng bên họ lại ko có nhu cầu lấy hóa đơn vậy thì bây giờ em phải báo cáo cái nguồn thu chi phí đó ntn cho hợp lý đối với bên thuế ah.Mà có phải bây giờ xuất hóa đơn xuất khẩu cho nc ngoài thì đều tính 0% đúng ko ah?hay chỉ tùy từng dịch vụ ngành nghề

Em nên lập Topic khác nhiều người biết sẽ trả lời em ah.
Về việc của em a chỉ có ý kiến sau:
1. Ngày trước google quảng cáo cho cá nhân, doanh nghiệp thường ko xuất hóa đơn cho khách hàng ( hành vi trốn thuế Nhà thầu khi có phát sinh thu nhập tại VN) còn với bên em họ đòi hóa đơn => Nếu không xuất hóa đơn được thì tốt. ( Đây là hành vi trốn thuế không khuyến khích nha).

2. Chắc hợp đồng quảng cáo của bên em với google ký với đại diện google tại Việt nam? Em kiểm tra hợp đồng xem điều khoản về " xuất hóa đơn " nếu có thì đành " xuất hóa đơn và ghi nhận thu nhập thôi".

3. Có những trường hợp nhiều doanh nghiệp có phát sinh thu nhập buộc phải xuất hóa đơn nhưng trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh k có đăng ký ngành nghề, dịch vụ đó...nhiều người sẽ hỏi " xuất hóa đơn ghi như vậy có sai k?. A đã từng hỏi nhiều Cán bộ hỗ trợ tuyên truyền thuế: " Thuế ko quan tâm và ko có quyền xử phạt mà chỉ quan tâm có thu nhập thì phải xuất hóa đơn " ( Chắc quyền xử phạt hành chính thuộc UBND Thành phố hoặc Sở KH và ĐT)
 

minhbtt

New Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Mình đang làm cho 1 công ty chuyên về thiết kế web tại Hà Nội thành lập năm 2009, mình đã áp dụng ưu đãi thuế TNDN từ khi thành lập đến nay. Mình cũng đang lăn tăn về chuyện thiết kế website có thuộc phần mềm không. Mình phân tích thế này: Thiết kế website gồm 2 nội dung chính: Thiết kế giao diện và Lập trình web để chuyển đổi giao diện sang dạng website hoạt động. --> Lập trình tức là thuộc phần mềm. CV5313 của TCT nói rõ: "thiết kế website thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm". Mặt khác, dịch vụ phần mềm thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo QD128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng (còn hiệu lực). Vậy thiết kế webstite được áp dụng thuế suất ưu đãi.

CHÍNH PHỦ
_________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 128/2000/QĐ-TTg _______________________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định một số chính sách và biện pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp phần mềm).
2. Những khuyến khích và ưu đãi quy định trong Quyết định này được áp dụng cho các doanh nghiệp phần mềm. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều loại hoạt động khác nhau thì chỉ được hưởng các ưu đãi được quy định trong Quyết định này đối với các hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm.
Điều 2. Thuật ngữ sử dụng trong quyết định
Trong Quyết định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phần mềm được hiểu là chương trình, tài liệu mô tả chương trình, tài liệu hỗ trợ, nội dung thông tin số hóa.
a) Chương trình là một tập hợp của các lệnh, câu lệnh được mô tả bằng bất kỳ ngôn ngữ, mã hay hệ thống ký hiệu nào và được thể hiện hoặc lưu trữ trong các vật mang tin (có hoặc không kèm theo các thông tin liên quan), được dùng trực tiếp hoặc dùng gián tiếp sau khi qua một hoặc cả hai khâu sau:
- Chuyển đổi sang một ngôn ngữ, mã, hệ thống ký hiệu khác;
- Tái tạo sang một vật mang tin khác; làm cho một dụng cụ có khả năng xử lý thông tin thực hiện một chức năng nào đó.
b) Tài liệu mô tả chương trình và tài liệu hỗ trợ là tài liệu được thể hiện dưới bất kỳ dạng nào có nội dung mô tả chương trình, giới thiệu, hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng, nâng cấp, sửa lỗi hoặc các hướng dẫn khác liên quan đến sử dụng và khai thác chương trình.
c) Nội dung thông tin số hóa bao gồm :
- Cơ sở dữ liệu là tập hợp dữ liệu được sắp xếp và lưu trữ dưới dạng điện tử số hóa;
- Sưu tập tác phẩm số hóa là sưu tập tác phẩm được lưu trữ dưới dạng điện tử số hóa.
2. Sản phẩm phần mềm là phần mềm được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác sử dụng.
Các loại sản phẩm phần mềm bao gồm :
a) Phần mềm nhúng là phần mềm được nhà sản xuất thiết bị cài sẵn vào thiết bị và chúng được sử dụng ngay cùng với thiết bị mà không cần có sự cài đặt của người sử dụng hay người thứ ba.
b) Phần mềm đóng gói là sản phẩm phần mềm có thể sử dụng được ngay sau khi người sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ cài đặt vào các thiết bị hay hệ thống. Các phần mềm này thường được cung cấp qua dạng đĩa mềm, đĩa CD; qua bất kể vật mang tin nào khác hay thông qua mạng máy tính. Phần mềm đóng gói thường được phân ra hai loại: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng (thí dụ như : hệ điều hành, các công cụ phát triển, các ngôn ngữ lập trình, xử lý văn bản, bảng tính, diệt virus, kế toán, dạy học, quản lý tài chính, quản lý vật tư, các phần mềm tính toán khoa học và kỹ thuật, đồ họa, v.v...).
c) Phần mềm chuyên dụng là sản phẩm phần mềm được phát triển theo yêu cầu cụ thể và riêng biệt của khách hàng. Phần mềm chuyên dụng có thể được phát triển từ đầu hoặc được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng dựa trên cơ sở các phầm mềm sẵn có trên thị trường.
d) Sản phẩm thông tin số hóa là nội dung thông tin số hóa được lưu trữ trên một vật thể nào đó.
3. Dịch vụ phần mềm dùng để chỉ mọi hoạt động trực tiếp phục vụ việc sản xuất sản phẩm phần mềm, khai thác, nghiên cứu, sử dụng, đào tạo, phổ biến và hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.
Dịch vụ phần mềm bao gồm các dịch vụ : tư vấn phần mềm; tích hợp, cung cấp hệ thống; dịch vụ chuyên nghiệp về phần mềm; gia công phần mềm; dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ huấn luyện, đào tạo và dịch vụ tổ chức xuất khẩu lao động phần mềm.
a) Dịch vụ tư vấn phần mềm bao gồm tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn, trao đổi về phần mềm, nghiên cứu về nhu cầu, giải pháp và kinh nghiệm trong thiết kế, cài đặt, nâng cấp hệ thống mạng máy tính.
b) Dịch vụ tích hợp, cung cấp hệ thống bao gồm tư vấn, kết nối phần cứng, thiết bị mạng và phần mềm chuyên dụng thành toàn bộ hệ thống, huấn luyện và đào tạo đi kèm.
c) Dịch vụ chuyên nghiệp về phần mềm bao gồm phát triển phần mềm chuyên dụng cho khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, huấn luyện, quản lý, cài đặt, nâng cấp, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì các hệ thống công nghệ thông tin.
d) Dịch vụ xử lý dữ liệu là dịch vụ vào dữ liệu, xử lý dữ liệu điện tử số hóa cho khách hàng.
đ) Dịch vụ huấn luyện và đào tạo phần mềm là huấn luyện, đào tạo về chuyên môn liên quan đến công nghiệp phần mềm.
...
Điều 4. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp phần mềm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với thu nhập do hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm.

Theo mình cục thuế TPHCM đã quá máy móc khi kết luận “thiết kế website không thuộc SX phần mềm” nên ko được ưu đãi. Mặt khác CV của cục thuế TPHCM không phải là căn cứ pháp lý để thực hiện (trừ DN ở TPHCM!!!). Đã có trường hợp cục thuế TPHCM ra công văn sai, sau đó phải đính chính lại (về chuyển lỗ giữa các quý).
Vậy nên để cho chắc mình sẽ ghi trên hóa đơn là lập trình phần mềm trên website cho chắc. Các bạn nào làm cho các công ty thiết kế web có ý kiến gì khác thì cùng bàn bạc nhé.
 

trungkien47a

Member
Hội viên mới
Ðề: Thuế GTGT, TNDN đối với DN thiết kế website?

Mình đang làm cho 1 công ty chuyên về thiết kế web tại Hà Nội thành lập năm 2009, mình đã áp dụng ưu đãi thuế TNDN từ khi thành lập đến nay. Mình cũng đang lăn tăn về chuyện thiết kế website có thuộc phần mềm không. Mình phân tích thế này: Thiết kế website gồm 2 nội dung chính: Thiết kế giao diện và Lập trình web để chuyển đổi giao diện sang dạng website hoạt động. --> Lập trình tức là thuộc phần mềm. CV5313 của TCT nói rõ: "thiết kế website thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm". Mặt khác, dịch vụ phần mềm thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo QD128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng (còn hiệu lực). Vậy thiết kế webstite được áp dụng thuế suất ưu đãi.Theo mình cục thuế TPHCM đã quá máy móc khi kết luận “thiết kế website không thuộc SX phần mềm” nên ko được ưu đãi. Mặt khác CV của cục thuế TPHCM không phải là căn cứ pháp lý để thực hiện (trừ DN ở TPHCM!!!). Đã có trường hợp cục thuế TPHCM ra công văn sai, sau đó phải đính chính lại (về chuyển lỗ giữa các quý).
Vậy nên để cho chắc mình sẽ ghi trên hóa đơn là lập trình phần mềm trên website cho chắc. Các bạn nào làm cho các công ty thiết kế web có ý kiến gì khác thì cùng bàn bạc nhé.
đánh dấu tham khảo . hiện nay theo mình biết thì:

1. thiết kế web được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong 4 năm đầu ko phải nộp, trong 9 năm tiếp theo là 5% ( vì giảm 50%) , còn mức thuế gtgt là Ko chịu thuế
2. hosting thì gtgt là 10%, thuế tndn là 20% hoặc 22%
3. tên miền thì gtgt là 10% thuế tndn là 20% hoặc 22%
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top