Thắc mắc về hóa đơn

baotrang1301

New Member
Hội viên mới
Chúng tôi mua cổ phần của công ty A.Bây giờ chúng tôi muốn bán toàn bộ cổ phần ấy cho cá nhân B .(Căn cứ Điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định: Hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ. Khi xuất hóa đơn GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, công ty ghi dòng giá bán trên hóa đơn là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.) Vậy chúng tôi muốn hỏi, việc xuất hóa đơn này ghi nhận vào đâu ạ. Mong được anh chị hỗ trợ ạ. Em cảm ơn anh chỉ rất nhiều ạ.
 
Căn cứ Nghị đinh số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định sô 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
Căn cứ Phụ lục V ban hành kèm theo Danh mục thuế suất Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021 của Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.
Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vu, Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tai Khoán 1 Điều 4 Nghi định 123/2020/ND-CP Trong hợp Công ty của Độc giả phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật thuộc đổi tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tai điểm d Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC cua Bộ Tài chính thì khi lập hóa đơn GTGT, tại chỉ tiêu “thuế suất" thể hiện là “KCT" theo hướng dẫn tại Quyết định số 1450/QD-TCT ngày 7/10/2021 của Tổng cục Thuế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top