KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 82

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
811. Công ty K được đối tác tặng một lô hàng hóa, công ty đã chuyển thẳng lô hàng này đi ký gửi ở đại lý, kế toán ghi bút toán:
A. Nợ TK 156/ Có TK 711
B. Nợ TK 157/ Có TK 411
C. Nợ TK 156/ Có TK 411
D. Nợ TK 157/ Có TK 771

812. Trong giai đoạn giá cả hàng hóa có xu hướng tăng dân, kế toán áp dụng phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo FIFO sẽ cho ra kết quả
A. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ cao nhất
B. Lãi gộp bán hàng thấp nhất
C. Doanh thu bán hàng cao nhất
D. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ thấp nhất

813. Theo VAS 02, “giá trị thuần có thể thực hiện được” là:
A. Khoản tiền phải trả để mua 1 loại Hàng tồn kho tương tự tại ngày lập báo cáo tài chính
B. Là giá bán ước tính của HTK trong kỳ SXKD bình thường
C. Là giá trên sổ sách tài khoản hàng tồn kho
D. Là giá bán ước tính của HTK trong kỳ SXKD bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính để tiêu thụ chúng

814. Cách xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho theo IFRS và VAS là
A. Giống nhau
B. Khác nhau

815. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng hóa được tính như sau:
A. Giá gốc – Chi phí hoàn thiện hàng hóa – Chi phí bán ước tính
B. Giá bán ước tính – Chi phí bán ước tính
C. Giá gốc – Chi phí thực tế bán hàng
D. Giá bán ước tính – Chi phí hoàn thiện hàng hóa – Chi phí bán ước tính

816. Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK là giá trị hợp lý. Câu phát biểu này đúng hay sai?
A. Sai
B. Đúng

817. Kết toán xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho cho:
A. Hàng đã bán trong kỳ
B. Hàng tồn kho cuối kỳ
C. Hàng đã bán trong kỳ và Hàng tồn kho cuối kỳ

819. Hàng hóa A được mua với giá 600.000.000 đồng. Hàng này ước tính có thể được bán với giá 730.000.000 đồng, chi phí bán hàng ước tính là 30.000.000 đồng. Giá bán của sản phẩm tương tự trên thị trường là 750.000.000 đồng. Giá trị của hàng tồn kho được trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính là:
A. 700.000.000 đồng
B. 750.000.000 đồng
C. 600.000.000 đồng
D. 770.000.000 đồng

820. Việc ước tính giá trị thuần có thể thực hiện ̣ n được của HTK phải dựa trên những bằng ̣ chứng đáng tin cây thu thâ ̣ p được tại thời điểm ước tính (có tính đến sự biến động của giá cả ̣hoặc chi phí trực tiếp liên quan đến các sự kiện diễn ra sau ngày kết thúc năm tài chính, mà ̣các sự kiện này được xác nhâ ̣n với các điều kiện có ở thời điểm ước tính) ̣
A. Đúng
B. Sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top