KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 81

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
801. Trong doanh nghiệp thương mại, hàng gửi đi bán được ghi vào sổ sách kế toán như là một khoản mục:
A. Hàng giữ hộ
B. Hàng tồn kho
C. Chi phí hoạt động
D. Tùy theo chính sách kế toán

802. Theo VAS 02, Hàng tồn kho bao gồm: hàng hóa mua về để bán, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ và:
A. Chi phí dịch vụ dở dang
B. Sản phẩm dở dang
C. a, b đều đúng
D. a, b đều sai

803. Tài sản nào sau đây không bao gồm trong tài sản hàng tồn kho?
A. Nguyên vật liệu
B. Thành phẩm
C. Hàng đang sản xuất dở dang
D. Dây chuyền sản xuất

804. Tài sản nào được phân loại là hàng tồn kho của doanh nghiệp:
A. Hàng gửi cho công ty khác bán hộ
B. Hàng đem đi gia công
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai

805. TK 151 “Hàng mua đang đi đường” phản ánh:
A. Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đang đi đường hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm chưa nhập kho ở tại thời điểm cuối kỳ
B. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa mua còn đang đi đường
C. Hàng hóa mua đang đi đường hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm nhập kho ở tại thời điểm cuối kỳ
D. Hàng hoá mua còn đang đi đường

806. Chứng từ làm căn cứ ghi tăng vật tư trong kho do mua ngoài là:
A. Hóa đơn GTGT
B. Phiếu kê mua hàng
C. Phiếu nhập kho
D. a hoặc b hoặc c tùy theo từng trường hợp

807. DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Mua 500 kg vật liệu với giá chưa thuế 10.000đ/kg. Thuế GTGT 10%. Do mua số lượng lớn nên công ty được giảm giá 3% và trừ trên hóa đơn. Tính giá gốc vật tư?
A. 4.850.000 đ
B. 5.335.000 đ
C. 5.150.000 đ
D. 5.000.000 đ

808. Khi trình bày giá trị hàng tồn kho trên BCTHTC , kế toán chọn giá …. Giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.
A. Cao
B. Thấp

809. DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Mua lô hàng hóa gồm 1.000 đơn vị giá chưa thuế 30.000đ/đơn vị thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền tạm ứng 1.100.000 trong đó thuế GTGT 10%. Tính giá gốc lô hàng
A. 34.100.000 Đ
B. 30.000.000 Đ
C. 31.000.000 Đ
D. 31.000.000 Đ

810. Giá trị thuần có thể thực hiện được (NRV) của vật liệu được tính như sau:
A. Giá bán ước tính – Chi phí bán ước tính
B. Giá gốc – Chi phí thực tế bán hàng
C. Giá bán ước tính – Chi phí hoàn thiện sản phẩm – Chi phí bán hàng ước tính
D. Giá gốc – Chi phí hoàn thiện sản phẩm – Chi phí ước tính
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top