KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 74

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
731. Chiết khấu thanh toán là
A. Số nợ được giảm do thanh toán sớm
B. Số nợ được giảm do mua hàng nhiều
C. Số nợ được giảm do hàng kém chất lượng
D. Số nợ được giảm do khách hàng yêu cầu

732. Chiết khấu thanh toán khi thu nợ tiền hàng được phân loại là:
A. Doanh thu
B. Nợ phải trả
C. Chi phí
D. Tài sản
E. Vốn chủ sở hữu

733. Chiết khấu thanh toán khi ghi nợ tiền hàng được theo dõi trên tài khoản
A. 811
B. 515
C. 635 ( chi phí tài chính)
D. 521

734. Lựa chọn bút toán đúng cho giao dịch sau:- Thu nợ tiền hàng khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng
A. Nợ 112, Nợ 635/ Có 131
B. Nợ 112, Nợ 511/ Có 131
C. Nợ 112, Nợ 811/ Có 131
D. Nợ 112, nợ 521/ Có 131

735. Phân loại nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn dựa trên cơ sở nào?
A. Chu kỳ kinh doanh
B. Thời gian thu nợ còn lại
C. Thời điểm lập báo cáo tài chính
D. Tất cả đều đúng

736. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi là?
A Chi phí giá vốn
B. Chi phí quản lý doanh nghiệp (641)
C. Chi phí bán hàng
D. Chi phí khác

737. Xác định Tổng phải thu cuối năm với số liệu sau:
TK 131: 70 (Dư nợ)
+TK 131A: 50 (Dư Nợ), TK 131B: 30 (Dư nợ)
+TK 131C: 10 (Dư Có)
A. 80
B. 70
C. 140
D. 150

738. Theo quy định của chế độ Kế toán Việt Nam, nội dung nào sau đây đươc phản ánh trong TK 138:
A. Tài sản thiếu chưa rõ nguyên nhân
B. Các khoản phải thu mang tính chất thương mại

739. Chỉ tiêu “ Phải thu khách hàng” trên BCTHTC theo thông tư 200 được lập trên cơ sở:
A. Số dư Nợ chi tiết của TK 131
B. Số dư Có chi tiết của TK 131
C. Số dư Nợ tổng hợp của TK 131 – phần ngắn hạn
D. Số dư Nợ chi tiết của TK 131 – phần ngắn hạn

740. Số dư sổ chi tiết TK 131 ( đều ngắn hạn) cuối năm N:
131(A) –Dư có: 50.000.000đ; 131(B) - Dư Có : 10.000.000đ
131(C) – Dư Có : 7.000.000đ, 131(D) - Dư Nợ: 35.000.000đ
Chỉ tiêu “ Phải thu ngắn hạn khách hàng” trên BCTHTC ngày 31/12/N là:
A. 32.000.000
B. 325.000.000
C. (32.000.000)
D. 67.000.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top