KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 72

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
711. DN có kỳ KT năm kết thúc ngày 31/12/2017. Hãy cho biết tài sản dưới dây được phân loại ngắn hạn hay dài hạn và số tiền bao nhiêu? Lưu ý, ghi số tiền nếu không có thì ghi 0 DN gửi 300 trđ vào TK tiền mặt kiểm kê định kỳ hạn 3 năm. DN dự định số tiền này để trả nợ cho trái phiếu phải trả, đến hạn vào năm 2021. 300 trđ gửi tiếp kiệm 3 năm được phân loại
là:
=> TSNH, số tiền 0 trđ
=> TSDH, số tiền 300 trđ

712. Cty có năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12. Hãy cho biết số tiền ghi nhận NPT dưới đây trong trường hợp ngắn hạn hay dài hạn.
Chi phí lãi vay phải trả trong năm 2017: 24 trđ, sẽ thanh toán vào ngày 1/3/2018
- Nợ ngắn hạn, số tiền 24 trđ
- Nợ dài hạn, số tiền 0 trđ

713. Nối ghép phù hợp:
Giá trị thuần của DN => VCSH
Nghĩa vụ hiện tại của DN => NPT
Nguồn lực kinh tế DN kiểm soát => TS

714. Lợi nhuận giữ lại thuộc
A. VSCH
B. TS
C.NPT

715. Ở Việt Nam, khi đơn vị thực hiện chương trình dành cho khách hàng truyền thống, doanh thu bán hàng là
A Doanh thu bán hàng ghi trên hóa đơn
B. Doanh thu bán hàng trừ giá hợp lý hàng hóa, dịch vụ cung cấp miễn phí hay số tiền phải chiết khấu, giảm giá cho hàng theo quy định của chương trình
C. Tùy chính sách công ty
D. Tất cả đều sai

716. Các khoản giảm trừ doanh thu không bao gồm
A. Hàng bị trả lại
B. Chiết khấu thương mại
C. Chiết khấu thanh toán
D. Giảm giá hàng bán

717. ROE =? ( Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu)
A. Doanh thu thuần/Tổng VCSH
B. Lợi nhuận thuần/ VCH bình quân
C. Doanh thu thuần/VCSH bình quân
D. Tất cả đều sai

718. Doanh thu ghi sai sẽ không ảnh hưởng đến báo cáo nào sau đây
A. BCKQHĐ
B. BCLCTT(TT)
C. BCTHTC
D. BCLCTT(GT)

719. Cty CP là nhà bán lẻ các thiết bị gia dụng và cung cấp dv sửa chữa trong 3 năm. Mặc dù cty CP bán sản phẩm theo phương thức trả góp, các dv sửa chữa đều được tính phí và thu ngay tại thời điểm bán hàng. Số tiền thu đc từ các hợp đồng dv sửa chữa được ghi nhận là:
A. Doanh thu cung cấp dịch vụ
B. Nợ phải trả
C. Doanh thu bán hàng
D. Doanh thu hoạt động xây dựng

720. Nợ phải thu xuất hiện thông qua những giao dịch nào sau đây:
1. Kiểm kê thiếu tiền
2. Các khoản thuế nộp thừa
3. Bán chịu hàng hóa
4. Mua hàng chưa trả tiền
5. Nhận ứng trước tiền từ khách hàng
6. Ứng trước tiền cho người bán
7. Các khoản thuế chưa nộp
8. Kiểm kê thừa tiền mặt

a. 1, 2, 3
b. 1, 2, 3, 5
c. 1, 2, 3, 6
d. 3, 4, 5, 6
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top