KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 69

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
681. Nối Tài khoản phù hợp để theo dõi các khoản phải thu sau:
Kiểm kê thiếu tiền => TK 1381
Ứng trước tiền cho người bán => TK 331
Phải thu khách hàng => TK 131
Bồi thường vật chất => TK 1388
Các khoản thuế nộp thừa => TK 333
Tạm ứng tiền cho nhân viên => TK 334

682. Một khoản nợ phải thu có thời gian thu hồi 15 tháng được phân loại:
A. Dài hạn
B. Ngắn hạn
C. Chưa đủ thông tin xác định. (Vì tùy vào ngày bán chịu là khi nào, ví dụ từ tháng 5/2019, thì
15 tháng là đến 8/2020 đáo hạn, từ 2019 - 2020 là phải thu ngắn hạn Còn ví dụ bán chịu từ tháng
11/2019 thì đến 2/2022 mới đáo hạn nên làm thu dài hạn)


683. Lựa chọn bút toán nào đúng cho giao dịch sau: Bán hàng chưa thu tiền, thuế GTGT 10%
A Nợ 131/Có 153, Có 133
B. Nợ 131/Có 511, Có 133
C. Nợ 131/Có 511, Có 333
D. Nợ 131/ Có 156, Có 333

684. Lựa chọn bút toán nào đúng cho giao dịch sau: Bán Tài sản cố định chưa thu tiền, thuế GTGT 10%
A. Nợ 131/Có 511, Có 333
B. Nợ 131/ Có 211,Có 333
C. Nợ 131/ Có 711, Có 333
D. Nợ 1388/ Có 711, Có 333

685. Tài sản ngắn hạn
I. Tiền và tương đương tiền
1. Tiền
2. Tương đương tiền
Chỉ tiêu “1. Tiền” được trình bày bao gồm:
A. Tiền mặt tại quỹ
B. Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
C. Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền tạm ứng, tiền ký quỹ
D. Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tiền đang chuyển

686. Tài khoản theo dõi tiền đang chuyển là
A. 111
B. 112
C. 113
D. Tùy trường hợp

687. Văn bản đưa ra quy định về TK và hướng dẫn các bút toán ghi sổ
A. Luật kế toán
B. Chế độ kế toán (TT200)
C. Chuẩn mực kế toán

688. Văn bản đưa ra quyết định về đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán, đạo đức nghề nghiệp
A. Chế độ kế toán (TT200)
B. Luật kế toán
C. Chuẩn mực kế toán

689. Kỳ KT năm của DN bắt buộc đầu tư ngày 01/01 và kết thúc 31/12
A. Đúng
B. Sai ( Bắt đầu từ ngày đầu tiên của 1 quý)

690. Nối câu phù hợp
Chế độ kế toán(TT200) => VB đưa ra những hướng dẫn cụ thể về chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản.
Luật kế toán => VB đưa ra những quy định chung về đối tượng áp dụng vi phạm điều chỉnh,..
Chuẩn mực kế toán => VB đưa ra những quy định và những hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung..
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top