KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 65

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
641. Trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, có thể so sánh là:
a. Các nguyên tắc cơ bản của KT
b. Các yêu cầu cơ bản của KT
d. Các giả định cơ bản của KT
d. Tất cả đều đúng

642. Các yếu tố của BCTHTC là
A. Tài sản
B. Nợ phải trả
C. Vốn chủ sở hữu
D. Tất cả đều đúng

643. Các yếu tố trên BCKQHĐ là
A. Doanh thu và Chi phí
B. Chi phí
C. Tài sản
D. A và B đều đúng

644. Mua văn phòng phẩm sử dụng ngay chưa trả tiền. Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến?
- Tiền chưa trả => NPT Tăng
- Văn phòng phẩm sử dụng ngay => chi phí tăng

645. Trường hợp nào sau đây được ghi nhận vào tài sản
A. Văn phòng phẩm nhập kho
B. Văn phòng phẩm sử dụng ngay

646. Mua máy tính sử dụng ngay. Thanh toán = tiền mặt. Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến:
- Tiền mặt => tài sản giảm
- Máy tính sử dụng ngay => Tài sản tăng

647. BCKQHĐ là 1 BCTC …… phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của DN trong 1 kỳ nhất định.
a. tổng hợp
b. chi tiết
c. riêng lẻ
d. đơn vị

648. Doanh thu cung cấp dịch vụ đã được ghi nhận phải thỏa mãn điều kiện nào:
A. Đơn vị hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng
B. Tất cả các điều kiện trên
C. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ việc cung cấp dịch vụ đó
D. Dịch vụ đã được tiến hành theo yêu cầu của người được cung cấp

649. Khi bán hàng theo phương pháp khuyến mãi không thu tiền, kế toán:
A. Phân bổ doanh thu cho hàng bán và hàng khuyến mãi
B. Ghi nhận doanh thu hàng khuyến mãi bằng 0
C. Ghi nhận giá trị hàng khuyến mãi vào chi phí bán hàng
D. Tính hết vào doanh thu bán hàng và không cần phân bổ

650. Tỷ số ảnh hưởng đến khả năng sinh lời nào sau đây:
A. Tài sản/ Nợ phải trả
B. Doanh thu thuần/ Nợ phải thu bình quân
C. Lợi nhuận/ Doanh thu thuần
D. Nợ phải trả/ VCSH
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top