KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 63

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
621. Đối tượng sử dụng thông tin KTKT là?
A. Nhà đầu tư (các cổ đông)
B. Chủ nợ và các cơ quan chức năng
C. Nhà quản lý doanh nghiệp
D. Tất cả các đối tượng trên

622. Thông tin của KTTC cung cấp cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp nên các nhà quản lý doanh nghiệp không sử dụng thông tin KTTC, điều này là:
A. Đúng
B. Sai

623. Hệ thống khung pháp lý về KTTC áp dụng cho các DN hiện nay là;
A. Luật Kế toán
B. Chuẩn mực Kế toán
C. Chế độ kế toán doanh nghiệp
D. Tất cả đều đúng

624. Nối câu phù hợp.
1. Phù hợp: Việc ghi nhận Doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau
2. Cơ sở dồn tích: Ghi số tại thời điểm phát sinh, không phụ thuộc vào thời điểm thực tế
thu hoặc chi tiền
3. Giá gốc: Tài sản theo giá gốc
4. Thận trọng: Là việc xem xét, cân nhắc để lập các ước tính KT trong điều kiện không chắc chắn
5. Nhất quán: Các chính sách KT đã chọn phải được áp dụng thống nhất trong một kỳ KT năm

625. Đầu năm DN đăng ký phương pháp nhập trước – xuất trước, trong năm kế toán chuyển sang phương pháp bình quân. Việc này vi phạm nguyên tắc
A. Phù hợp
B. Nhất quán
C. Thận trọng
D. Không vi phạm

626. Giá mua lô hàng là 200 triệu. Cuối năm, tại thời điểm lập BCTC, giá trị thuần lô hàng hóa là 180 triệu. Kế toán công bố giá trị lô hàng trên BCTC 200 triệu là vi phạm:
A. Nhất quán
B. Giá gốc
C. Thận trọng
D. Phù hợp
E. Không vi phạm

627. DN có kỳ kế toán năm kết thúc 31/12/2017. Hãy cho biết TS dưới đây được phân loại ngắn hạn hay dài hạn và số tiền bao nhiêu? Lưu, ghi số tiền , nếu không có thì ghi 0. Đầu tư cổ phiếu của các tập đoàn khác 700 trđ. Tập đoàn Cone có ý định bán 1 nửa chứng khoán này vào năm 2018, phần dự định giữ lại lâu dài để được hưởng cổ tức: 700 trđ trắng cổ phiếu đầu tư được phân loại:
=> TSNH, Số tiền 350 trđ
=> TSDH, Số tiền 350 trđ

628. Những trường hợp sau đây được phân loại là TSNH . Trường hợp DN có thu kỳ kinh
doanh trong 12 tháng
A. Máy móc, thiết bị
B. nhà xưởng
C. Cổ phiếu mau hông dự đoán bán
D. Hàng hóa
E. Trái phiếu còn 3 năm nữa được đáo hạn

629. Số liệu BCKQHĐ được lập dựa trên cơ sở
A. BCKQHĐ của năm trước ( kỳ trước )
B. Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các TK từ loại 5 đến loại 9
C. Cả hai cơ sở trên
D. Tất cả đều sai

630. BCKQHĐ là BCTC tổng hợp phản ánh
A. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh thông thường (bao gồm HĐ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính) và kết quả # của DN trước một kỳ nhất định
B. DT, thu nhập khác và chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 1 kỳ nhất định
C. DT và chi phí sản xuất kinh doanh của DN trong 1 kỳ nhất định
D. Tình hình và kết quả hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của DN trong 1 kỳ nhất đinh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top