KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 62

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
611. Mức khấu hao trung bình TSCĐ hiện có vào đầu tháng 6 của phân xưởng SX là 7.000.000đ. Ngày 11/06 đưa vào sử dụng ở phân xưởng 1 TSCĐ nguyên giá 30.000.000, thời gian sử dụng ước tính 4 năm. Mức trích khấu hao tháng 6 của bộ phận sản xuất là:
A. 7.625.000
B. 7.416.667
C. 7.000.000
D. 7.395.833

612. Cty S mua TSCĐ với giá 250.000 vào 1/4/20X0. Cty dự định sử dụng TSCĐ này trong 5 năm, giá trị thanh lý ước tính 25.000. Phương pháp khấu hao của TSCĐ này là phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Hỏi hao mòn lũy kế của TSCĐ này vào 1/5/20X3 là bao nhiêu?
A. 138.750
B. 105.000
C. 135.000
D. 90.000
Giá trị hao mòn 1 tháng = Thời gian hao mòn tới này 1/5/20X3 = ( T4,5,6,7,8,9,10,11,12 năm 20X0) + năm 20X1+ năm 20x2+(T1,2,3,4 năm 20X3)

613. Trên bảng cân đối kế toán TSCĐ được trình bày theo:
A. Nguyên giá
B. Số khấu hao lũy kế
C. Giá trị còn lại
D. Cả 3 câu trên đều đúng

614. Giá trị còn lại của tài sản cố định trình bày trên bảng cân đối kế toán (theo VAS 03) là:
A. Nguyên giá của TSCĐ đó sau khi trừ (-) Số khấu hao mòn lũy kế của tài sản đó
B. Là giá trị còn có thể thanh lý
C. Là giá trị lợi ích kinh tế thu được theo giá trị có thể thu hồi
D. Là giá trị còn có thể được tính vào chi phí được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

615. Một tài sản cố định có nguyên giá là 300 triệu, hao mòn lũy kế là 100 triệu, giá trị thanh lý ước tính là 5 triệu. Vậy giá trị còn lại của tài sản này là
A. 300 tr
B. 195 tr
C. 205 tr
D. Cả 3 câu trên đều sai.
( Vì giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá – GT khấu hao lũy kế)

616. Cuối niên độ kế toán có thể xem xét để thay đổi thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định hoặc thay đổi phương pháp khấu hao đối với từng loại tài sản cố định . Điều này:
A. Được phép thực hiện vì khấu hao là một ước tính kế toán
B. Không được phép thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam
C. Không tuân thủ nguyên tắc nhất quán
D. Sẽ làm tiết kiệm chi phí về thuế

617. Tài sản cố định đã mua về nhưng giá trị của nó chỉ được phân bổ một cách có hệ thống vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời kỳ mà nó sử dụng để mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, đó là do quy định của nguyên tắc kế toán nào dưới đây:
A. Phù hợp
B. Giá gốc
C. Hoạt động liên tục
D. Thận trọng

618. Chọn câu sai:
A. Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế
B. Giá trị sổ sách của TSCĐ chính là Giá trị còn lại
C. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng thì mức khấu hao giữa các kỳ kế toán của 1 tài sản phải như nhau không được quyền thay đổi
D. Nếu 1 TSCĐ đã khấu hao đủ Nguyên giá thì Giá trị sổ sách = 0

619. Ngày 1/11/2015 công ty A bán hàng cho công ty B và nhận thương phiếu phải thu trị giá 10.000, thời hạn thanh toán 9 tháng, lãi suất 6%. Biết kỳ kế toán: tháng. Hỏi ngày 1/7/16, số dư tài khoản Tiền lãi phải trả của công ty B là
A.100
B. 350
C. 400
D. 450

620. Ngày 1/11/2015 công ty A bán hàng cho công ty B và nhận thương phiếu phải thu trị giá 10.000, thời hạn thanh toán 9 tháng, lãi suất 6%. Biết kỳ kế toán: tháng. Hỏi bút toán vào ngày 31/11 của công ty
A. Nợ Tiền lãi phải thu 450/ Có Thu nhập tiền lãi (doanh thu tiền lãi) 450
B. Nợ Tiền 450/ Có Thu nhập tiền lãi (doanh thu tiền lãi) 450
C. Nợ Chi Phí tiền lãi 50/ Có tiền lãi phải trả 50
D. Không có đáp án đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top