KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 37

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
361. Tìm x, y biết . Tiền =120.000, Hang hóa tồn kho=180.000, Lợi nhuận giữ lại y, Vốn CPPT 400.000. Thương phiếu phải trả 20.000, Máy móc x, Khấu hao lũy kế 90.000 và giá trị còn lại của máy móc =70% của nguyên giá.
a. x = 300.000, y = 90.000
b. x = 630.000, y = 400.000
c. không có đáp án đúng

362. Mua(=đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp)hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa ),..., cuối kỳ (cuối tháng, quý, năm) còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm nhập kho , thì được (a)xem là, (b)xuất hiện trên báo cáo tài chính nào
a. Hàng gửi đi bán - Báo cáo kết quả hoạt động, như là chi phí
b. Sản phẩm dở dang- Báo cáo tình hình tài chính, như là tài sản ngắn hạn
c. hàng hóa, vật tư-Báo cáo tình hình tài chính, như là tài sản ngắn hạn
d. hàng hóa đang đi đường-Báo cáo tình hình tài chính, như là tài sản ngắn hạn


363. Ngày 1/8/12 mua xe auto, giá mua chưa thuế 100.000 chưa thanh toán. Ngày 12/8, trả tiền tân trang sơn sửa xe auto trước khi sử dụng (xăng nhớt ban đầu, bơm xe,..chạy thử, thay bánh xe) 23.000. Biết xe có thời gian sử dụng 5 năm, giá trị thu hồi khi thanh lí 3.000. Yêu cầu xác định nguyên giá của xe.
a. 100.000
b. 120.000
c. 123.000

364. Ngày 5/1 mua chịu 1.000kg hàng hóa 4800, trong đó bao gồm CP vận chuyển hàng mua là 800, hỏi bút toán ghi nhận ngày 5/1
a. Nợ hàng hóa tồn kho 4.000, Nợ CP vận chuyển hàng mua 800/ Có phải trả người bán 4.800
b. Nợ hàng hóa tồn kho 4.800/phải trả người bán 4.800

5.37 Ngày 5/1 mua chịu 1.000kg hàng hóa 4800, trong đó bao gồm CP vận chuyển hàng mua là 800. Hỏi giá gốc hàng mua ngày 5/1
a. 4,8đ/kg
b. 4,0đ/kg

365. Ngày 5/1 mua chịu 1.000kg hàng hóa 4800, trong đó bao gồm CP vận chuyển hàng mau là 800. Ngày 8/1 bán 1.600kg hàng hóa, giá bán chưa thuế 12/kg, thu bẳng check. CP vận chuyển hàng bán trả bằng tiền 100. Biết hàng hóa tồn kho đầu kỳ 5.000đ(1.000kg), và tính giá xuất kho theo bình quân gia quyền . Hỏi giá vốn 8/1
a, 7.880
b. 7.840
c. 7.980
d. 7.940

366. Ngày 5/1 mua chịu 1.000kg hàng hóa 4800, trong đó bao gồm CP vận chuyển hàng mau là 800. Ngày 8/1 bán 1.600kg hàng hóa, giá bán chưa thuế 12/kg, thu bẳng check. CP vận chuyển hàng bán trả bằng tiền 100. Biết hàng hóa tồn kho đầu kỳ 5.000đ(1.000kg), và tính giá xuất kho theo FIFO . Hỏi giá vốn 8/1
a. 7.880
b. 7.840
c. 7.980
d. 7.940

367. Ngày 5/1 mua chịu 1.000kg hàng hóa 4800, trong đó bao gồm CP vận chuyển hàng mua là 800. Ngày 8/1 bán 1.600kg hàng hóa, giá bán chưa thuế 12/kg, thu bằng check. CP vận chuyển hàng bán trả bằng tiền 100. Biết hàng hóa tồn kho đầu kỳ 5.000đ(1.000kg), và tính giá xuất kho theo bình quân gia quyền . hỏi lợi nhuận gộp
a. 11.320
b. 11.360
c. 11.220
d. 11.260

368. Ngày 1/8/12 mua xe auto, giá mua chưa thuế 100.000 chưa thanh toán. Ngày 12/8, trả tiền tân trang sơn sửa xe auto trước khi sử dụng (xăng nhớt ban đầu, bơm xe,..chạy thử, thay bánh xe) 23.000. Biết xe có thời gian sử dụng 5 năm, giá trị thu hồi khi thanh lý 3.000. Chi biết nguyên giá dùng tính khấu hao.
a. 100.000
b. 120.000
c. 123.000

369. Hàng hóa, thành phẩm đã xuất kho: (a) gửi đi cho khách hàng hoặc chuyển đến cho khách hàng; (b)gửi bán đại lý, ký gửi; (c) trị giá dịch vụ đã hoàn thành, bàn giao cho khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán...(Hàng hóa, thành phẩm thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp), thì (a) được xem là, (b)xuất hiện trên báo cáo tài chính nào?
a. Hàng gửi đi bán - Báo cáo kết quả hoạt động, như là chi phí
b. Hàng gửi đi bán -Báo cáo tình hình tài chính, như là tài sản ngắn hạn
c. Giá vốn hàng bán- Báo cáo kết quả hoạt động, như là chi phí
d. hàng hóa đang đi đường-Báo cáo tình hình tài chính, như là tài sản ngắn hạn

370. Ngày 1/11/2015 Công ty A bán hàng cho Công ty B và nhận thương phiếu phải thu trị giá 10.000, thời hạn thanh toán 9 tháng, lãi suất 6%. Biết giá vốn lô hàng này là 8.000. Kỳ kế toán:tháng. Hỏi bút toán vào ngày 1/11 của công ty B
a. Nợ hàng hóa tồn kho 10.450 , Nợ CP tiền lãi 450/ Có thương phiếu phải trả 10.450
b. Nợ Giá vốn hàng bán 8.000/ Có Hàng hóa tồn kho 8.000
c. Nợ thương phiếu phải thu 10.000/ Có doanh thu 10.000
d. Nợ Hàng hóa tồn kho 10.000/ Có thương phiếu phải trả 10.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top