KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 35

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
341. Sự cân bằng “tổng cột số dư Nợ= tổng cột số dư Có” trên Bảng cân đối thử là kết quả của nguyên tắc:
a. Giá gốc
b. Phù hợp
c. Ghi sổ kép
d. Cả a, b, c

342. Năm tài chính có thể là:
a. 1/1 - 31/12 (năm dương lịch)
b. 1/4/x - 31/3/x+1
c. 1/7/x - 30/6/x+1
d. 1/10/x - 30/9/x+1
e. 1/2/x - 31/1/x+1
f. 52 tuần liên tục hoặc 12 tháng liên tục
g. Tất cả cùng đúng

343. Một thiết bị được chào hàng với giá 120.000 cho công ty A. Giá mua của công ty A với người bán thiết bị là 118.000. Công ty A bán lại cho công ty C thiết bị này với giá 125.000. Vậy theo nguyên tắc giá gốc, với công ty A, giá thiết bị này sẽ là:
a. 118.000
b. 120.000
c. 125.000
d. Không câu nào đúng

344. Khi khách hàng trả trước (ứng trước) cho công ty (trước khi được công ty cung cấp dịch vụ sản phẩm )thì khoản ứng trước này sẽ được ghi nhận vào “Nợ phải trả”, đây là thuộc:
a. Kế toán dồn tích
b. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
c. a và b

345. Ngày 1/8/2015, trả trước tiền thuê nhà cho 1 năm 18.000, kỳ kế toán là tháng. Nếu kế toán ghi nhận chi phí thuê nhà trong năm 2015 là 7.500 . Hỏi việc tính chi phí thuê nhà như vậy là (a) theo loại kế toán nào; (b) nguyên tắc kế toán nào được áp dụng.
a. (a)Kế toán dồn tích, (b) nguyên tắc giá gốc
b. (a) Kế toán dồn tích, (b) nguyên tắc phù hợp
c. (a) Kế toán trên cơ sở tiền ,(b) nguyên tắc phù hợp
d. (a) Kế toán trên cơ sở tiền,(b) nguyên tắc giá gốc

346. Nội dung sau đây “ Thông tin kế toán dựa trên giá gốc, giá gốc được đo lường bằng tiền hoặc khoản tương đương tiền” là nói về nguyên tắc
a. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
b. Nguyên tắc phù hợp (Nguyên tắc ghi nhận chi phí)
c. Nguyên tắc giá gốc
d. b và c

347. Ngày 5/1 Mua chịu hàng hóa của A 1.000kg, giá mua chưa thuế 4,9đ/kg, chưa thanh toán,. Biết A còn trả hộ thêm 1.000 chi phí vận chuyển hàng về kho cho doanh nghiệp. Ngày 8/1,bán chịu 800kg hàng hóa, giá bán chưa thuế 9/kg, chi phí vận chuyển bằng tiền 500. Biết hàng hóa tồn kho đầu kỳ 1.000 x 8đ/kg và tính giá xuất kho theo bình quân gia quyền. Hỏi bút toán ghi nhận chi phí vận chuyển và tính giá vốn hàng bán lần lượt là:
a. Nợ CP vận chuyển 500/ Có tiền 500; 5.160
b. Nợ Giá Vốn hàng bán 600/ Có tiền 500; 5.660
c. Nợ CP Vận Chuyển 500/ Có tiền 500; 5.560
d. Nợ Giá vốn hàng bán 500/ Có tiền 500; 6.900

348. Ngày 5/1 Mua chịu hàng hóa của A 1.000kg, giá mua chưa thuế 4,9đ/kg, chưa thanh toán, . Biết A còn trả hộ thêm 1.000 chi phí vận chuyển hàng về kho cho doanh nghiệp. Ngày 8/1,bán chịu 800kg hàng hóa, giá bán chưa thuế 9/kg, chi phí vận chuyển hàng bán trả bằng tiền 400. Biết hàng hóa tồn kho đầu kỳ 1.000 x 8đ/kg và tính giá xuất kho nhập trước-xuất trước(FIFO). Hỏi lợi nhuận gộp 8/1
a. 800
b. 1.640
c. 2.040

349. Kế toán có thể sử dụng số dư của các tài khoản trên Bảng cân đối thử sau điều chỉnh để lập Báo cáo tình hình tài chính cuối kỳ, ngoại trừ số dư của :
a. Tài khoản thuộc báo cáo kết quả hoạt động
b. Tài khoản Lợi nhuận giữ lại
c. Tài khoản Cổ tức
d. a và c

350. Cho biết trật tự 3 bước bắt buộc trong chu trình kế toán mà còn phải được ghi vào sổ nhật ký
a. Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh, điều chỉnh các tài khoản, khóa sổ các tài khoản
b. Bảng cân đối thử, Bảng cân đối thử đã điều chỉnh, bảng cân đối thử sau khóa sổ
c. Các báo cáo tài chính
d. a và b
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top