KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 34

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
331. Cho biết tài khoản nào sau đây là “tài khoản điều chỉnh giảm”
a. Chi phí khấu hao
b. Khấu hao lũy kế
c. Cả a và b

332. Nếu công ty bị lỗ thuần, hãy cho biết các tài khoản nào sau đây sẽ ghi bên nợ trong bút toán khóa sổ.
a. Xác định kết quả kinh doanh
b. Chi Phí
c. Cổ tức
d. Không có tài khoản nào

333. Số dư của tài khoản phản ảnh:
a. Tình hình của đối tượng kế toán ở một thời điểm
b. Ghi nhận số liệu của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
c. Cả 2 trường hợp trên
d. Không câu nào đúng

334. Trong định khoản
Nợ TK A
Nợ TK B
Có TK C
Thì TK A và TK B có mối quan hệ đối ứng TK:
a. Đúng
b. Sai

335. Loại thước đo sử dụng trong kế toán tổng hợp là:
a. Giá trị
b. Hiện vật
c. Cá a và b

336. Ngày 5/1 mua chịu 1.000kg hàng hóa 4800, trong đó bao gồm CP vận chuyển hàng mua là 800. Hỏi giá gốc hàng mua ngày 5/1
a. 4,8đ/kg
b. 4,0đ/kg

337. Tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ, nếu muốn biết giá trị hàng tồn cuối kỳ, kế toán sẽ xem số dư của tài khoản nào sau đây
a. Hàng hóa tồn kho
b. Giá vốn hàng bán

338. Công ty thương mại chuyên kinh doanh “auto” . Ngày 1/11 mua vật dụng về nhập kho, cho nhiều tháng, trị giá 1.000. Ngày 5/11, trả tiền vận chuyển vật dụng 50. Cho bút toán ngày 5/11
a. Nợ Giá vốn hàng bán/ Có Tiền: 50
b. Nợ hàng tồn kho 50/có tiền 50
c. Nợ Tiền/ Có Hàng tồn kho: 50

339. Nội dung sau đây: ghi nhận chi phí phát sinh trong cùng kỳ kế toán mà doanh thu được tạo ra từ các chi phí này “ là về nguyên tắc:
a. Nguyên tắc phù hợp
b. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
c. Nguyên tắc giá gốc
d. Cả a và c

340. Báo cáo nào sau đây là “ Báo cáo tài chính”
a. Bảng tính nháp
b. Bảng báo cáo tình hình tài chính
c. Bảng cân đối thử sau khi khóa sổ
d. Cả 3 câu đều đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top