KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 30

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
291. Số liệu của một số tài khoản: doanh thu 150, chi phí 110, doanh thu chưa thực hiện 15, cổ tức 20, tiền thuê nhà chưa hết hạn 5, Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ 30. Vậy lợi nhuận giữ lại cuối kỳ sẽ là:
a. 65
b. 50
c. 45
d. Không có đáp án đúng.

292. “Tất cả các tài khoản tạm thời đều có số dư bằng không” trong Bảng nào sau đây:
a. Bảng cân đối thử
b. Bảng cân đối thử đã điều chỉnh
c. Bảng cân đối thử sau khóa sổ
d. Bảng tính nháp
e. c và d

293. Tài khoản là
a. Chứng từ kế toán
b. Báo cáo kế toán
c. Sổ kế toán tổng hợp
d. Cá 3 đều đúng

294. Sau khi lập bảng cân đối thử, kế toán kiểm tra được tổng số dư bên Nợ = tổng số dư bên Có của các tài khoản, tại thời điểm lập bảng. Vậy, kết luận nào bên dưới là chính xác:
a. Không có sai sót trong quá trình ghi chép của kế toán
b. Nguyên tắc ghi sổ kép được đảm bảo
c. Cả a và b

295. Trường hợp nào sau đây làm cho tổng số dư Nợ và tổng số dư Có, trên Bảng cân đối thử bị “mất cân bằng”?
a. Bỏ sót 1 hoặc nhiều nghiệp vụ kinh tế
b. Trong một nghiệp vụ, kế toán ghi sai cả hai bên Nợ, Có với cùng một số tiền
c. Định khoản sai
d. Không có TH nào

296. Ngày 1/8 trả tiền thuê nhà 24 tháng $3.600, hợp đồng có hiệu lực từ 15/8. Kỳ kế toán:quý. Vậy tiền thuê nhà còn chưa hết hạn vào ngày 30/9 là:
a. 3.600
b. 3.375
c. 3.150

297. Định khoản giản đơn là loại định khoản
a. Có liên quan đến 1 tài khoản
b. Có liên quan đến 2 tài khoản => (Định khoản giản đơn là định khoản ghi Nợ một tài khoản đối ứng với ghi Có một tài khoản và ngược lại ghi Có một tài khoản đối ứng với ghi Nợ một tài khoản. Như vậy , khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh chi liên quan đến 2 tài khoản thi ta có định khoản giản đơn).
c. Có liên quan đến nhiều tài khoản
d. Cả 3 câu trên đều sai

298. Định khoản phức tạp là loại định khoản:
a. Có liên quan đến 2 tài khoản trở lên
b. Có liên quan đến 3 tài khoản trở lên => (Định khoản phức tạp là loại định khoản: Chi Nợ một TK đối ứng với ghi Có 2 TK trở lên hoặc ngược lại ghi Có một tài khoản đối ứng với ghi Nợ 2 tài khoản trở lên. Như vậy, khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan từ 3 tài khoản trở lên thì ta có định khoản phức tạp)
c. Cả a và b đều sai
d. Cá a và b đều đúng

299. Số liệu của một số tài khoản: doanh thu 150, chi phí 110, doanh thu chưa thực hiện 15, cổ tức 20, chi phí nhà chưa hết hạn 5, Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ 30. Vậy kết quả kinh doanh trong kỳ sẽ là:
a.70
b.55
c. 40
d. 35

300. Số liệu của một số tài khoản: doanh thu 150, chi phí 110, doanh thu chưa thực hiện 15, phát hành cổ phiếu thu tiền trong kỳ 20, tiền thuê nhà chưa hết hạn 5, Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ 30. Vậy lợi nhuận giữ lại cuối kỳ sẽ là:
a. 105
b. 90
c. 85
d. 70
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top