KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 28

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
271. Loại tài khoản chỉ liên quan đến 1 kỳ kế toán nhất định, đó là loại tài khoản
a. Tài khoản thường xuyên
b. Tài khoản tạm thời
c. Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh
d. b và c

272. Loại tài khoản nào cần phải được khóa sổ vào cuối kỳ kế toán
a. Tài sản thuộc báo cáo kết quả hoạt động
b. Tài sản thuộc báo cáo tình hình tài chính
c. a và b

273. Tài khoản nào chỉ xuất hiện trong quá trình khóa sổ
a. Tài khoản Cổ Tức
b. Tài khoản Xác định KQKD
c. a và b

274. Nhóm tài sản nào sau đây được gọi là tài khoản thường xuyên:
a. Tài sản thuộc báo cáo kết quả hoạt động
b. Tài sản thuộc báo cáo tình hình tài chính

275. Loại tài khoản nào mà “công ty mang số dư của tài khoản sang kỳ kế toán tiếp theo”
a. Tài sản thuộc báo cáo kết quả hoạt động
b. Tài sản thuộc báo cáo tình hình tài chính
c. Tài khoản Cổ tức
d. b và c

276. “Chuyển số dư của các tài khoản tạm thời sang tài khoản vốn thường xuyên” là nội dung của:
a. Bút toán điều chỉnh
b. Bút toán khóa sổ
c. Lập báo cáo tài chính
d. b và c

277. Bảng cân đối tài khoản phản ánh mối quan hệ:
a. Tái sản và nguồn vốn
b. Các đối tượng kế toán thuộc tài sản, nguồn vốn, Doanh thu, Chi phí
c. Cả a, b

278. Trong kỳ kế toán ghi Nợ mà quên ghi Có hoặc ngược lại sẽ dẫn đến sự mất cân đối của bảng cân đối tài khoản đối với:
a. Số dư đầu kỳ và SD cuối kỳ
b. SD đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ
c. SD cuối kỳ và số phát sinh trong kỳ
d. SD đầu kỷ phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ

279. “Chi Phí” là:
a. Tiền đã chi ra để mua máy móc thiết bị sử dụng trong 2 năm
b. Tiền đã chi ra
c. Trả tiền điện thoại, điện, nước, linh tinh, quảng cáo,...(“tiện ích”) sử dụng trong tháng này (kỳ này)
d. Trả cổ tức
e. Tiền chi thuê nhà trong 3 tháng, từ ngày 1/1-31/3, kì kế toán là quý
f. c và e cùng đúng

280. Trong tháng 5 có các thông tin như sau: cung cấp dịch vụ chưa thu tiền 300, cung cấp dịch vụ thu bằng tiền trị giá 800, khách hàng ứng trước cho dịch vụ sẽ cung cấp tháng 6 là 700, cung cấp dịch vụ cho các khách hàng đã ứng tiền trước ở tháng 4 là 500. Vậy trong tháng 5 (a) doanh thu ghi nhận là ? (b) Tiền thu được trong tháng 5 là?
a. (a) 1.500; (b) 1.500
b. (a) 1.600; (b) 1.500
c. (a) 1.800; (b) 1.000
d. (a) 1.500; (b) 1.600
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top