KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 26

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
251. Ngày 1/7 mua bảo hiểm cho 6 tháng 12.000 , kỳ kế toán là tháng. Kế toán ghi nhầm thành Nợ “Chi phí bảo hiểm” 12.000/ Có “Tiền” 12.000, trong tháng 7. Việc ghi nhầm này làm cho báo cáo tài chính nào bị ảnh hưởng.
a. Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lợi nhuận còn lại
b. Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lợi nhuận còn lại, Báo cáo lưu chuyển tiền
c. Báo cáo lợi nhuận còn lại, Báo cáo kết quả hoạt động
d. Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền

252. Ngày 1/7 mua bảo hiểm cho 6 tháng 12.000, kỳ kế toán là tháng. Kế toán ghi nhầm thành Nợ “Chi phí bảo hiểm” 12.000/ Có “Tiền” 12.000, trong tháng 7. Việc ghi nhận sai lầm này làm những chỉ tiêu nào (a)trong Báo cáo tình hình tài chính; (b) Báo cáo kết quả hoạt động, trong tháng 7 bị ảnh hưởng:
a. (a) Tiền; (b) Chi phí Bảo hiểm
b. (a) Chi phí Bảo hiểm; (b) Bảo hiểm chưa hết hạn
c. (a) Bảo hiểm trả trước đã hết hạn; (b) Chi phí bảo hiểm
d. (a) Bảo hiểm chưa hết hạn; (b) Chi phí bảo hiểm

253. Ngày 1/7 mua bảo hiểm cho 6 tháng 12.000, kỳ kế toán là tháng. Kế toán ghi nhầm thành Nợ “Chi Phí Bảo Hiểm” 12.000/ Có “Tiền” 12.000, trong tháng 7. Việc ghi nhận sai lầm này làm những chỉ tiêu (a) Bảo hiểm trả trước, (b)Chi phí bảo hiểm, trên báo cáo tài chính tháng 7 bị ảnh hưởng.
a. (a) Thấp hơn thực tế 2.000; (b) Cao hơn thực tế 2.000
b. (a) Cao hơn thực tế 2.000; (b) Thấp hơn thực tế 2.000
c. Thấp hơn thực tế 10.000; (b) cao hơn thực tế 10.000
d. (a) Cao hơn thực tế 10.000; (b) Thấp hơn thực tế 10.000

254. Đầu kỳ: Tài sản 1.000, trong đó Nợ phải trả 300. Cuối kỳ: Tài sản 1.600, Trong đó Nợ phải trả 1.200. Trong kỳ doanh nghiệp bị lỗ 100. Hỏi trong kỳ chủ sở hữu rút vốn (hay đầu tư) là bao nhiêu?
a. 100
b. 200
c. 300

255. Đầu kỳ: tài sản 1.000, Trong đó Nợ phải trả 300.Cuối kỳ: Tài sản 1.600, Trong đó Nợ phải trả 1.200. Biết lãi thuần trong kỳ là 300. Hỏi trong kỳ chủ sở hữu đầu tư thêm vốn (rút vốn) là bao nhiêu?
a. Không rút vốn, không đầu tư
b. Rút vốn 600
c. Rút vốn 300
d. Đầu tư vốn 300

256. “Kết quả cuối cùng, đầu ra “bắt buộc” của thông tin kế toán, để cung cấp cho các đối
tượng sử dụng thông tin” đó là:
a. Bảng cân đối thử đã điều chỉnh
b. Bảng cân đối thử sau khóa sổ
c. Các Báo cáo tài chính

257. Bút toán khóa sổ “Thu nhập thuần” là:
a. Nợ Xác định kết quả kinh doanh/ Có Lợi nhuận giữ lại
b. Nợ Lợi nhuận giữ lại/ Có Xác định kết quả kinh doanh

258. Bút toán khóa sổ “Lỗ thuần” là:
a. Nợ Xác định kết quả kinh doanh/ Có Lợi nhuận giữ lại
b. Nợ Lợi nhuận giữ lại/ Có Xác định kết quả kinh doanh

259. Công ty hợp danh ABC được thành lập bởi 3 đối tác A,B,C. Vậy trên báo cáo tài chính, phần “Vốn chủ sở hữu” sẽ được trình bày:
a. 1 khoản mục vốn chủ sở hữu cho cả 3 đối tác: Vốn chủ sở hữu A,B,C
b. 3 khoản mục vốn chủ sở hữu cho từng đối tác: Vốn Chủ sở Hữu A, Vốn Chủ sở Hữu B, Vốn Chủ sở Hữu C
c. 3 khoản mục vốn chủ sở hữu cho từng đối tác: Vốn Chủ sở Hữu A, Vốn Chủ sở Hữu B, Vốn Chủ sở Hữu C - và khoản mục “Lợi nhuận giữ lại”

260. Trường hợp công ty “hòa vốn”, bút toán khóa sổ tài khoản xác định kết quả kinh doanh sẽ là:
a. Nợ Xác định kết quả kinh doanh/ Có Lợi nhuận giữ lại
b. Nợ Lợi nhuận giữ lại/ Có Xác định kết quả kinh doanh
c. Nợ Xác định kết quả kinh doanh/ Có Xác định kết quả kinh doanh
d. Không cần bút toán khóa sổ tài khoản xác định kết quả kinh doanh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top