KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 23

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
221. Nội dung nào bên dưới là đúng, sau khi kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh “ghi nhận chi phí dồn tích”
a. tài sản sẽ giảm sau bút toán điều chỉnh này
b. Nợ phải trả sẽ tăng sau bút toán điều chỉnh này
c. Vốn CSH giảm sau bút toán điều chỉnh này
d. b và c cùng đúng

222. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là:
a. Phần còn lại của tài sản sau khi trừ đi nợ phải trả
b Sở hữu của người chủ đối với tài sản của doanh nghiệp
c. Phải cam kết thanh toán
d. a và b đúng

223. Doanh thu:
a. Làm giảm khoản nợ phải trả của một doanh nghiệp
b. Kết quả của việc bán hàng, cung cấp dịch vụ hạy thực hiện các hoạt động khác
c. Dòng thu vào hay sự tăng thêm của lợi ích kinh tế, biểu hiện bằng sự tăng thêm của tài sản (tiền, khoản phải thu,..)
d. Cả 3 câu trên

224. Cổ tức:
a. Phần chia cho cổ đông khoản tài sản
b. Có được từ lợi nhuận đã đạt được
c. Làm giảm lợi nhuận giữ lại
d. Cả 3 câu đều đúng

225. Tài khoản nào sau đây không xuất hiện trong bảng cân đối thử sau khóa sổ
a. Xác định kết quả kinh doanh
b. Cổ tức
c. Doanh thu
d. a, b, c

226. Mọi diễn biến trong hoạt động của doanh nghiệp đều dẫn đến cân đối, tổng TS - tổng NV. Phát biểu này :
a. Đúng
b. Sai

227. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh dùng lợi nhuận bổ sung quỹ đầu tư phát triển sẽ làm
a. Thay đổi số tống công trên bảng cân đối kế toán
b. Không thay đổi số tổng cộng trên bảng cân đối kế toán

228. Bảng cân đối kế toán phản ảnh: Khái niệm : BCĐKT là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị TS
hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định
a. Tình hình tăng giảm của tài sản và nguồn vốn
b. Toàn bộ tài sản mà doanh nghiệp có và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định
c. Tình hình và kết quả HĐ của DN
a. Cả 3 đều sai

229. Nội dung nào bên dưới là đúng, sau khi kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh “ghi nhận doanh thu dồn tích”
a. Vốn chủ sở hữu sẽ tăng sau bút toán điều chỉnh này
b. Nợ phải trả sẽ giảm sau bút toán điều chỉnh này
c. Tài sản sẽ tăng sau bút toán điều chỉnh này
d. a và c cùng đúng

230. Nếu không thực hiện bút toán điều chỉnh “phân bổ chi phí trả trước”, hỏi các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính sẽ bị ảnh hưởng thế nào?
a. Tài sản bị cao hơn thực tế
b. Vốn chủ sở hữu bị thấp hơn thực tế
c. Chi phí bị thấp hơn thực tế
d. Cả a, b, c cùng đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top