KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 22

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
211. Tài khoản “xác định kết quả kinh doanh” là tài khoản thuộc báo cáo nào sau đây?
a. Báo cáo kết quả hoạt động
b. Báo cáo tình hình tài chính
c. Báo cáo lợi nhuận giữ lại
d. Không thuộc báo cáo nào

212. Khóa sổ các tài khoản là:
a. Tính ra số dư cuối kỳ của các tài khoản thuộc Báo cáo tình hình tài chính
b. Chuyển số dư cuối kỳ của các tài khoản tạm thời sang tài khoản “Lợi nhuận giữ lại”
c. Cả a và b
d. Không có câu nào đúng

213. Số liệu cuối kỳ của một số tài khoản: doanh thu nhận trước 160, chi phí thuê nhà trả trước 50, doanh thu chưa thực hiện 20, chi phí bảo hiểm chưa hết hạn 130. Hỏi kết quả kinh doanh (thu nhập thuần, lỗ) trong kỳ sẽ là:
a. Hòa vốn
b. Lỗ 20
c. Lời 20
d. Không có dữ liệu để tính toán

214. “Cập nhật số dư cuối kỳ cho tài khoản “Lợi nhuận giữ lại” và làm cho các tài khoản tạm thời có số dư bằng không để thu thập thông tin cho kỳ kế toán tiếp theo”, đó là nội dung của công việc:
a. Điều chỉnh các tài khoản
b. Khóa sổ các tài khoản
c. Lập các báo cáo tài chính
d. a và b

215. Kế toán lập bảng cân đối thử sau khóa sổ nhằm mục đích:
a. Kiểm tra tính cân bằng của tổng số dư nợ, tổng số dư có của tất cả các tài khoản tạm thời
b. Kiểm tra tính cân bằng của tổng số dư nợ, tổng số dư có của tất cả các tài khoản thực
c. Đảm bảo các tài khoản tạm thời có số dư bằng không
d. b và c

216. “Các công việc kế toán được lặp lại liên tục, bắt đầu từ việc thu thập thông tin trên các chứng từ gốc, kết thúc bằng việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính” thì được gọi là:
a. Bút toán điều chỉnh
b. Chu kỳ kinh doanh
c. Chu kỳ kế toán
d. b và c

217. Nội dung nào sau đây liên quan đến “phân bổ chi phí trả trước” vào cuối kỳ:
a. Chi phí đã phát sinh kỳ này, dịch vụ đã sử dụng kỳ này, cuối kỳ kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh, kỳ sau kế toán sẽ chi tiền
b. tiền đã chi ra liên quan đến nhiều kỳ kế toán, cuối kỳ, kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh
c. Tiền chi ra kỳ này, hình thành tài sản. Cuối kỳ kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh
d. b và c

218. Nếu tổng số dư Nợ và tổng số dư Có trên bảng cân đối thử đã điều chỉnh cân bằng với nhau, kế toán có thể lấy “toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả, và vốn chủ sở hữu để lập báo cáo tình hình tài chính chính thức”. Câu phát biểu đó là:
a. Không chính xác
b. Chính xác

219. Nội dung nào bên dưới là đúng, sau khi kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh “phân bổ doanh thu chưa thực hiện”
a. tài sản sẽ giảm sau bút toán điều chỉnh này
b. Nợ phải trả sẽ tăng sau bút toán điều chỉnh này
c. Vốn CSH giảm sau bút toán điều chỉnh này
d. Không có câu nào đúng

220. Nội dung nào bên dưới là đúng, sau khi kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh “phân bổ chi phí trả trước”
a. tài sản sẽ giảm sau bút toán điều chỉnh này
b. Nợ phải trả sẽ tăng sau bút toán điều chỉnh này
c. Vốn CSH giảm sau bút toán điều chỉnh này
d. a và c cùng đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top