KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 19

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
181. “ Kế toán phân chia đời sống kinh tế của một doanh nghiệp theo các khoảng thời gian bằng nhau, gọi là các kỳ kế toán” là nội dung của giả định:
a. Giả định đơn vị tiền tệ
b. Giả định đơn vị kinh tế
c. Giả định kỳ kế toán

182. “Cổ tức (rút vốn chủ sở hữu)” được xem là:
a. Chi phí phục vụ doanh nghiệp
b. Phần chia cho chủ sở hữu từ tài sản của công ty
c. Làm giảm “Lợi nhuận giữ lại” của công ty
d. b và c đúng

183. Mục đích của việc thực hiện bút toán khóa sổ
a. Thành lập một giai đoạn mới cho kỳ kế toán tiếp theo thông qua việc xóa sổ số dư của các tài khoản trung gian
b. Tổng hợp số liệu về doanh thu, chi phí của kỳ kế toán
c. Cả a và b

184. Sau khi thực hiện tất cả các bút toán khóa sổ, nếu trên Bảng cân đối thử sau khóa sổ vẫn còn tài khoản “Chi phí khấu hao” nghĩa là lỗi sai nào có thể đã xảy ra:
a. Quên ghi nhật ký bút toán khóa sổ tài khoản tài khoản Chi phí khấu hao
b. Quên chuyển vào tài khoản bút toán điều chỉnh Chi phí khấu hao
c. Quên chuyển vào tài khoản bút toán khóa sổ Chi phí khấu hao
d. Cả a và c đều đúng

185. Sau khi khóa sổ cuối kỳ, tài khoản nào sau đây còn số dư
a. Cổ tức (Rút vốn CSH)
b. Doanh thu chưa thực hiện
c. Chi phí bảo hiểm
d. Không có câu nào đúng

186. “Tài sản thuần” là:
a. Tổng tài sản - tài sản ngắn hạn
b. Tổng tài sản - nợ phải trả
c. Vốn Cổ phần - Phổ thông & Lợi nhuận giữ lại
d. b và c đúng

187. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào sau đây ảnh hưởng đến cả Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động.
a. Nhận hóa đơn tiền điện cho tháng
b. Chi tiền quảng cáo cho tháng
c. Thực hiện dịch vụ chưa thu tiền
d. Cả 3 nghiệp vụ trên

188. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào sau đây ảnh hưởng đến cả Báo cáo kết quả hoạt động Và Báo cáo Lợi nhuận giữ lại.
a. Chủ sở hữu rút vốn cho nhu cầu chi tiêu cá nhân
b. Nhận hóa đơn tiền điện cho kỳ kế toán này
c. Mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán cho người bán
d. a và b

189. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào sau đây gây ảnh hưởng đến cả Báo cáo Lợi nhuận giữ lại và Báo cáo tình hình tài chính
a. Phát hành cổ phiếu thu tiền mặt
b. Thực hiện dịch vụ chưa thu tiền
c. Chủ sở hữu rút vốn cho nhu cầu chi tiêu cá nhân
d. b và c

190. “Khoản trả trước, chi phí trả trước” là?
a. Loại chi phí đặc biệt, chỉ xuất hiện trong các công ty lớn
b. Tài sản đại diện cho khoản trả trước của chi phí trong tương lai (không phải là chi phí hiện tại)
c. Cả a và b đều đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top