KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 18

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
171. Mua tài sản đưa vào sử dụng ngay sẽ làm cho BCĐKT bị mắt cản đối
a. Đúng
b. Sai

172. Xuất kho NVL 10.000.000 để sản xuất sản phẩm. Nếu tại thời điểm này thì phát biểu nào sau đây đúng
a Tài sản của DN bị giảm xuống
b. BCĐKT sẽ bị mất cân đối
c. Nguồn vốn của DN không thay đổi
d. a, b, c đều đúng

173. “Bút toán điều chỉnh ảnh hưởng đến dòng lưu chuyển của tiền , trong kỳ kế toán” như thế nào?
a. Tiền tăng khi ghi nhận doanh thu
b. Tiền giảm khi ghi nhận chi phí
c. Không liên quan đến dòng tiền
d. a và b đúng

174. “Số liệu” của các bút toán điều chỉnh ảnh hưởng đến báo cáo tài chính nào sau đây:
a. Báo cáo lợi nhuận giữ lại
b. Báo cáo kết quả hoạt động
c. Báo cáo tình hình tài chính
d. Cả 3 báo cáo

175. Việc thực hiện bút toán điều chỉnh cuối kỳ là để:
a. Áp dụng kế toán dồn tích đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến nhiều kỳ kế toán
b. Cung cấp thông tin chính xác về doanh thu , chi phí thực tế đã phát sinh trong kỳ
c. Tài sản, nợ phải trả được ghi nhận chính xác
d. Cả 3 câu trên

176. Câu phát biểu nào sau đây liên quan đến “khấu hao tài sản”
a. Phân bổ dần nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí trong suốt thời gian sử dụng dự kiến của tài sản
b. Chi phí khấu hao của tài sản được ghi nhận trong bút toán điều chỉnh
c. Là sự đo lường mức độ giảm giá của tài sản trên thị trường
d. a và b đúng

177. Vào cuối kỳ tại một DN có các tài liệu (đơn vị 1.000đ): Tiền mặt 3.000, nguyên vật liệu 4.000, hao mòn TSCĐ 2,000, vay ngắn hạn 4.000, ứng trước cho người bán 1.000, TSCĐ 30.000 và vốn đầu tư cho chủ sở hữu x. Vậy x là:
a. 34.000
b. 36.000
c. 30.000
d. 32.000

Tiền + Nguyên vật liệu + Hao mòn + Tài sản cố định = Vay ngắn hạn + Nợ phải nợ + x

178. Phát hành trái phiếu thu bằng tiền mặt. vậy nghiệp vụ này làm cho:
a Chỉ có tiền mặt tăng lên
b. Chỉ có khoản đầu tư trái phiếu tăng lên
c. Tiến mặt và đầu tư trái phiếu cũng tăng lên
d. Tiền mặt và nợ phải trả cùng tăng lên

179. “Báo cáo kết quả hoạt động còn bao gồm cả các số liệu liên quan đầu tư giữa các cổ đông, chia cổ tức” câu phát biểu này là đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai

180. Báo cáo nào cung cấp thông tin về lý do tại sao lợi nhuận giữ lại tăng hoặc giảm trong kì?
a. Báo cáo kết quả hoạt động
b. báo cáo lợi nhuận giữ lại
c. Cả a và b
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top