KTTC1 - C6 - Hàng tồn kho

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 6.6 (Chiết khấu thanh toán, phương pháp tổng, theo IFRS)

Vào ngày 28/12/20x0, Công ty AVG mua 10 hệ thống đường truyền vệ tinh từ công ty FLC với giá 500 triệu đồng cho mỗi hệ thống Điều khoản thanh toán là 1/10, n/30. AVG sử dụng phương pháp tổng (gross method) để xử lý khoản chiết khấu và quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. AVG đã trả tiền (sau khi trừ chiết khấu) vào ngày 06/01/20x1

Yêu cầu:

Ghi bút toán nhật ký nghiệp vụ mua hàng vào ngày 28/12/20x0 và nghiệp vụ trả tiền ngày 6/1/20x1 tại công ty AVG.

BÀI GIẢI

- Ngày 28/12/2019
Nợ thiết bị 5.000.000.000
Có phải trả người bán 5.000.000.000

- Ngày 6/1/2020
Nợ phải trả người bán 5.000.000.000
Có thiết bị nhận được 50.000.000
Có tiền 4.950.000.000BT 6.7 (Chiết khấu thanh toán, phương pháp thuần, theo IFRS)

Với dữ liệu như BT 6.6, hãy ghi các bút toán nhật ký, giả định rằng AVG sử dụng phương pháp thuần (net method) để xử lý khoản chiết khấu.

BÀI GIẢI

- Ngày 28/12/2019
Nợ thiết bị 4.950.000.000
Có phải trả người bán 4.950.000.000

- Ngày 6/1/2020
Nợ phải trả người bán 4.950.000.000
Có tiền 4.950.000.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top