KTTC1 - C4 - Đo lường doanh thu

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 4.4 (Ghi nhận doanh thu)

Công ty Lê Ngọc cung cấp hệ thống sản xuất chai tích hợp gồm băng chuyền, máy dán nhãn máy làm đầy bình, máy đóng nắp. Tất cả các bộ phận này đều được bán bởi nhà cung cấp giá trị từng linh kiện như sau: (đơn tính: đồng)

- Bằng chuyền: 400.000.000
- Máy dán nhãn: 200.000.000
- Máy làm đầy bình: 300.000.000
- Máy đóng nắp: 100.000.000
Tổng: 1.000.000.000

Công ty Lê Ngọc bán toàn bộ hệ thống tích hợp với giá 900.000.000 đồng. Mỗi bộ phận của hệ thống được vận chuyển riêng biệt đến khách hàng để lắp đặt.

Yêu cầu:

1. Doanh thu được phân bổ cho mỗi bộ phận là bao nhiêu nếu mỗi bộ phận được sử dụng một cách độc lập.
2. Trường hợp máy dán nhãn, máy làm đầy bình và máy đóng nắp không thể sử dụng sản xuất được nếu không có băng chuyền và băng chuyền là bộ phận được lắp đặt sau cùng. Đây là hoạt động thông thường của công ty Lê Ngọc nên khả năng cài đặt thành công là cao. Vậy doanh thu sẽ được ghi nhận là bao nhiêu tại thời điểm lắp đặt?

BÀI GIẢI

%
Bằng chuyền400.000.00040%
Máy dán nhãn200.000.00020%
Máy làm đầy bình300.000.00030%
Máy đóng nắp100.000.00020%
Tổng1.000.000.000100%

1.
- Băng chuyền: 40% x 900.000.000 = 360.000.000
- Máy dán nhãn: 20% x 900.000.000 = 180.000.000
- Máy làm đầy bình: 30% x 900.000.000 = 270.000.000
- Máy đóng nắp: 10% x 900.000.000 = 90.000.000

2. Vì các bộ phận khác sẽ không thể hoạt động nếu không có ban truyền và băng chuyền được lắp đặt cuối cùng lên doanh thu sẽ được ghi nhận khi lắp đặt xong (doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế)BT 4.6 (Hệ số hoạt động)

Công ty Hùng Cường bắt đầu năm tài chính với tổng các khoản phải thu và hàng tồn kho lần lượt là 2.000.000.000 đồng và 1.600.000.000 đồng Cuối năm tài chính số dư hai khoản mục này lần lượt là 2.400.000.000 dòng và 1.200.000.000 đồng Doanh thu bán hàng trong năm là 12.000.000.000 đồng và lợi nhuận gộp bán hàng là 4.000.000.000 đồng


Yêu cầu: Hay tính vòng quay các khoản phải thu và vòng quay hàng tồn kho.

BÀI GIẢI

Đơn vị: 1.000.000 đồng

- Các khoản phải thu bình quân = (2.000 +2.4000)/2 = 2.200
- Hàng tồn kho bình quân = (1.600 + 1.200) = 1.400
- Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ doanh thu = 12.000 - 0 = 12.000
- Giá vốn hàng bán = Lợi nhuận gộp bán hàng - doanh thu bán hàng = 4.000 - 12.000 = - 8.000
- Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần/Các khoản phải thu bình quân = 12.000/2.200 = 5 vòng
- Vòng quay các hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân = -8.000/1.400 = - 5.71 vòng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top