KTTC1 - C3 - Báo cáo kết quả hoạt động

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Bài 3.12 (lập BCLCTT theo phương pháp trực tiếp - theo IFRS và VAS)

Công ty TNHH Thịnh Phát có tài liệu sau
Tập hợp các nghiệp vụ phát sinh trong năm 2010

Tiền thu
Bán hàng380.000
Thu hồi vốn cho vay50.000
Thu lãi của khoản cho vay6.000
Bán khoản đầu tư cổ phiếu30.000
Tiền thu do đi vay100.000
Tiền chi
Mua hàng hóa160.000
Chi trả lãi vay5.000
Mua TSCĐ85.000
Trả lương nhân viên90.000
Trả gốc nợ vay25.000
Trả cổ tức cho cổ đông20.000

Cho biết số dư tiền và các khoản tương tiến vào đầu năm 20x0: 17.000

Yêu cầu:

Hãy lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp theo IFRS (cho biết công ty chọn phương án chi trả lãi vay thuộc hoạt động tài chính, trả cổ tức cho cổ đông thuộc hoạt động kinh doanh) và theo VAS 24

BÀI GIẢI

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
1​
2​
3​
4​
5​
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu được từ bán hàng và cung cấp dịch vụ
01​
380.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ
02​
(160.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động
03​
(90.000)
4. Tiền lãi vay đã trả
04​
(5.000)
Lưu chuyển tiền thường được hoạt động kinh doanh
20​
125.000
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm tài sản cố định
21​
(85.000)
4. Tiền thu hồi vốn cho vay
24​
50.000
4. Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
24​
30.000
5. Tiền thu lãi cho vay
25​
6.000
Lưu chuyển tình hình từ hoạt động đầu tư
30​
1.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
3. Tiền thu do đi vay
33​
100.000
4. Tiền trả nợ gốc vay
34​
(25.000)
5. Trả cổ tức cho cổ đông
35​
(20.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
40​
55.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)
50​
181.000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
60​
17.000
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
61​
181.000
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 +61)
70​
198.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top