KTTC1 - C3 - Báo cáo kết quả hoạt động

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 3.10 (Lập Báo cáo kết quả hoạt động, theo VAS)

Công ty TNHH XYZ kinh doanh thương mại, chỉ có tiêu thụ trong nước, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Trích số liệu trên sổ kế toán năm 20x0 (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu bán hàng10.000
Hàng bán bị trả lại190
Chiết khấu thương mại (bán hàng)20
Giá vốn hàng bán4.500
Chi phí bán hàng (quảng cáo, lương, phí vận chuyển)300
Chi phí quản lý doanh nghiệp450
Chi phí lãi vay150
Khoản thu lãi tiền gửi ngân hàng100
Chi phí bồi thường cho khách hàng do vi phạm hợp đồng50
Giá bán tài sản cố định250
Giá trị còn lại của tài sản cố định khi bán200
Chi phí sửa chữa tài sản cố định trước khi bán20

Yêu cầu: Căn cứ tài liệu trên lập Báo cáo kết quả hoạt động năm 20x0 theo VAS, giả định công ty chưa xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế suất thuế TNDN 20%, Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều được tính là phí được trừ khi tính thuế TNDN. Bỏ qua chỉ tiêu EPS.

BÀI GIẢI


1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ10.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu180
3. Doanh thu thuần về bán hàng9.820
4. Giá vốn hàng bán4.500
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng5.320
6. Doanh thu và hoạt động tài chính100
7. Chi phí tài chính150
8. Chi phí bán hàng 300
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp450
10. Lợi nhuận thuần trong hoạt động kinh doanh 4.520
11. Thu nhập khác30
12. Chi phí khác50
13. Lợi nhuận khác-20
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế4.500
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp900
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp3.600

3. Doanh thu thuần về bán hàng = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu = 10.000 - 180 = 9.820
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng = Doanh thu thuần về bán hàng - Giá vốn hàng bán = 9.820 - 4.500 = 5.320
10. Lợi nhuận thuần trong hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp về bán hàng + Doanh thu và hoạt động tài chính - Chi phí tài chính - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp = 5.320 + 100 - 150 - 300 - 450 = 4.520
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần trong hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận khác = 4.520 + (-20) = 4.500
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế x Thuế suất Thuế TNDN = 4.500 x 20% = 900
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp = 4.500 - 900= 3.600BT 3.11 (Phân loại các luồng tiền, theo IFRS)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phân loại tất cả dòng tiền thu vào và chỉ ra theo một trong ba hoạt động:
a. Hoạt động kinh doanh
b. Hoạt động đầu tư
c. Hoạt động tài chính.

Ngoài ra một số nghiệp vụ không liên quan đến tiền nhưng vẫn được trình bày bổ sung trên báo cáo, đó là hoạt động đầu tư và tài chính không bằng tiền, được ký hiệu mục d.
Yêu cầu: Đối với mỗi giao dịch sau, sử dụng các chữ cái a, b, c, d - để chỉ ra danh mục phân loại thích hợp.

1…Chi tiền mua máy móc thiết bị
2…Chi tiền trả lương nhân viên
3…Thu tiền từ khách hàng trả nợ
4…Tiền nhận được từ khoản vay
5…Chi tiền mua cổ phiếu của công ty khác.
6…Thu tiền do phát hành cổ phiếu cho cổ đông
7… Thu tiền bán máy móc thiết bị
8…Chi trả lãi vay.
9…Mua nhà đất thanh toán bằng việc phát hành trái phiếu.
10…Chi tiền trả cổ tức cho cổ đông
11…Chi tiền trả gốc nợ vay.

BÀI GIẢI


12345678
baacbcba
91011
dcc
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top