KTTC1 - C3 - Báo cáo kết quả hoạt động

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 3.9 (Lập Báo cáo kết quả hoạt động, theo VAS)

Công ty TNHH ABC kinh doanh hàng A, chỉ có tiêu thụ trong nước, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu sau:

Trích số liệu trên số cái năm 20x0 (đơn vị triệu đồng)

Doanh thu bán hàng1.000
Hàng bán bị trả lại60
Giá vốn hàng bán500
Chi phí bán hàng110
Chi phí quản lý doanh nghiệp230
Chi phí lãi vay50
Khoản thu lãi tiền gửi ngân hàng10
Chi phí bồi thường cho khách hàng do vi phạm hợp đồng7


Yêu cầu: Căn cứ tài liệu trên lập Báo cáo kết quả hoạt động năm 20x0 theo VAS.

Giả định công ty chưa xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế suất thuế TNDN 20%. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều được tính là phí được trừ khi tính thuế TNDN. Bỏ qua chỉ tiêu EPS

BÀI GIẢI

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ1.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu60
3. Doanh thu thuần về bán hàng940
4. Giá vốn hàng bán500
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng440
6. Doanh thu và hoạt động tài chính10
7. Chi phí tài chính50
8. Chi phí bán hàng 110
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp230
10. Lợi nhuận thuần trong hoạt động kinh doanh 60
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác7
13. Lợi nhuận khác(7)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế53
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp10,6
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp42,4

3. Doanh thu thuần về bán hàng = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu = 1.000 - 60 = 940
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng = Doanh thu thuần về bán hàng - Giá vốn hàng bán = 940 - 5 = 440
10. Lợi nhuận thuần trong hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp về bán hàng + Doanh thu và hoạt động tài chính - Chi phí tài chính - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp = 440 + 10 -50 -110 -230 =60
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần trong hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận khác = 60 + (-7) = 53
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế x Thuế suất Thuế TNDN = 53 x 20% = 10,6
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp = 53 - 10,6 = 42,4
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top