KTTC1 - C3 - Báo cáo kết quả hoạt động

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 3.1 (lập báo cáo kết quả hoạt động - dạng một bước, theo IFRS)

Công ty Pacific Scientific Corporation (PSC) có tài liệu tình hình hoạt động năm 20x0 như sau:
(đơn vị triệu USD)

Doanh thu bán hàng2.106
Giá vốn hàng bán1240
Chi phí bán hàng126
Chi phí chung và chi phí hành chính105
Chi phí lãi vay35
Thu nhập hoạt động đầu tư45

Chi phí thuế thu nhập vẫn chưa được tính. Cho biết Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Yêu cầu:
1. Lập báo cáo kết quả hoạt động dạng đơn bước của công ty PSC năm 20x0 theo IFRS. Bỏ qua chỉ tiêu EPS.
2. Lập báo cáo kết quả hoạt động dạng đa bước của công ty PSC năm 20x0 theo IFRS. Bỏ qua chỉ tiêu EPS.

BÀI GIẢI

1. Lập báo cáo kết quả hoạt động dạng đơn bước của công ty PSC năm 20x0 theo IFRS. Bỏ qua chỉ tiêu EPS.

Công ty Pacific Scientific Corporation (PSC)

Doanh thu và thu nhập khác
Doanh thu bán hàng
2106​
Thu nhập hoạt động đầu tư
45​
Tổng doanh thu và thu nhập khác
2151​
Chi phí và lỗ
Giá vốn bán hàng
1240​
Chi phí bán hàng
126​
Chi phí chung và chi phí hành chính
105​
Chi phí lãi vay
35​
Tổng chi phí và lỗ
1506​
Thu nhập trước thuế
645​
Chi phí thuế thu nhập (thuế suất 20%)
129​
Thu nhập thuần
516​

2. Lập báo cáo kết quả hoạt động dạng đa bước của công ty PSC năm 20x0 theo IFRS. Bỏ qua chỉ tiêu EPS.

Công ty Pacific Scientific Corporation (PSC)

Doanh thu bán hàng
2106​
Giá vốn hàng bán
1240​
Lợi nhuận gộp
866​
Chi phí bán hàng
126​
Chi phí chung và chi phí hành chính
105​
Tổng chi phí
231​
Thu nhập khác
Chi phí lãi vay
-35​
Lãi từ việc bán khoản đầu tư
45​
10​
Thu nhập trước thuế
645​
Chi phí thuế thu nhập (thuế suất 20%)
129​
Thu nhập thuần
516​
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top