Kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót 2023

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Bỏ sót hóa đơn không kê khai là sơ suất mà không doanh nghiệp nào muốn. Mặc dù trong luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hướng dẫn về việc kê khai bổ sung, nhưng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp hóa đơn đầu vào bị bỏ sót làm cho nhiều doanh nghiệp rất lúng túng khi gặp phải trường hợp này.

Trước đây đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn kê khai đối với trường hợp hóa đơn đầu vào bị bỏ sót, tuy nhiên dường như Luật Quản lý Thuế 2019 đã đưa ra các quy định mới khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn và chờ đợi các hướng dẫn mới nhất của Tổng Cục Thuế.

Để tìm hiểu kỹ hơn các quy định về kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

1690268688787.png

(Ảnh: internet)

1. Hướng dẫn cho các giai đoạn trước năm 2021

Tham khảo công văn số 414/TCT-KK ngày 31/01/2018:


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 10/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

- Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

- Đối với các hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

=> Hầu hết các CQT đều có cùng quan điểm là các DN sẽ kê khai bổ sung hóa đơn bị bỏ sót vào kỳ phát hiện hóa đơn này.

2. Giai đoạn Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực

Theo quy định tại điều 47 Luật quản lý thuế 2019 thì:

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Theo khoản 4 điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.


Trên đây là các quy định mới nhất về kê khai bổ sung tờ khai khi có sai sót. Sau khi tìm hiểu quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì có 2 luồng ý kiến đối vớ trường hợp kê khai hóa đơn bị bỏ sót:
  • Ý kiến thứ nhất: hóa đơn bị bỏ sót sẽ phải kê khai bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn
  • Ý kiến thứ hai: hóa đơn bị bỏ sót sẽ phải kê khai bổ sung vào kỳ tính thuế của hóa đơn.
Hiện tại, Tổng cục Thuế chưa có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp này. Tuy nhiên các bạn có thể tham khảo các văn bản sau (áp dụng luật quản lý thuế 2019):

- Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/08/2022:

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm kê khai bổ sung một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2021) vào kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2021 trước khi Cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Công văn 2718/CT-TTHT của cục thuế tỉnh Bắc Ninh:

Căn cứ qui định trên, trường hợp Công ty phát hiện một số hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào bị bỏ sót chưa được kê khai khấu trừ thì Công ty thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng phải trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Số thuế GTGT đầu vào kê khai bổ sung Công ty được hoàn thuế hoặc được khấu trừ vào kỳ tiếp theo theo quy định.

- Công văn 2397/CT-TTHT của cục thuế tỉnh Bắc Ninh:

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty phát hiện hoá đơn đầu vào các tháng trước chưa kê khai thì Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ. Tức là:

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 9 năm 2022 vào tờ khai tháng 9 năm 2022;

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 12 năm 2022 vào tờ khai tháng 12 năm 2022;

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 1 năm 2023 vào tờ khai tháng 1 năm 2023;

- Hướng dẫn trên trang web của Bộ tài chính ngày 15/03/2021:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả Nguyễn Thị Trang và độc giả Nguyễn Xuân Thuỷ phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

+ Đối với hoá đơn GTGT đầu ra: hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Trường hợp Quý 1/2021 Công ty của độc giả phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh Quý 4/2019 chưa kê khai thì Công ty thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế Quý 4/2019 theo quy định.

+ Đối với hoá đơn GTGT đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp Quý 1/2021 Công ty của độc giả phát hiện hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh Quý 4/2019 chưa kê khai thì Công ty thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế Quý 4/2020 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc kỳ tính thuế tiếp theo nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Chúng ta có thể thấy rằng có 2 lường quan điểm hướng dẫn khác nhau. Do đó, khi gặp trường hợp như trên, các bạn nên gửi công văn để CQT quản lý hướng dẫn chi tiết nhé. Trường hợp có hướng dẫn mới nhất của TCT thì mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top