Công văn 44451/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 44451/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ VS Gas
(Địa chỉ: Tầng 6, tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, KĐT Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0105973077)
Trả lời công văn số 2405/16/CV-VSGAS ngày 24/05/2016 của Công ty TNHH Công nghệ VS Gas hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/13/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế.
“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
a) Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:
“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh...”.
Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:
Trường hợp Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/08/2012 để thực hiện dự án đầu tư Công nghệ VS Gas; Địa điểm thực hiện dự án tại: Tầng 6, tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, KĐT Cầu Giấy, Phường Yên Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì:
- Về thuế TNDN: Dự án của Công ty không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/13/2013 của Chính phủ. Công ty không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
- Về thuế GTGT: Trường hợp năm 2016 Công ty TNHH Công nghệ VS Gas (tổng thầu) ký hợp đồng đầu tư xây dựng nhà máy với Công ty CP bán dẫn Việt nam (là chủ đầu tư) tại KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thì Công ty phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng lắp đặt cho cơ quan thuế quản lý tại tỉnh Hà Nam theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.
- Về máy móc thiết bị nhập khẩu: Nội dung vướng mắc của đơn vị về ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế GTGT của máy móc thiết bị nhập khẩu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top