Công văn 3931/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3931/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn GTGT. TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD, 01 Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0301596604
Trả lời văn bản số 1204/BTCKT/2016 ngày 12/04/2016 của Công ty về hóa đơn GTGT, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau:

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
…”
Trường hợp Công ty theo trình bày, ngày 07/04/2016 Công ty có nhận được hóa đơn ký hiệu VP/11P, số 0000094 ngày 07/04/2016 của Công ty Cổ phần Thương Mại Thiên Nhiên Việt Nam, trên hóa đơn Công ty CP Thương Mại Thiên Nhiên Việt Nam đã gạch ngang tên cũ (Công ty CP Du Lịch Sinh Thái Việt Pháp) và đóng dấu tên mới vào bên cạnh mã số thuế không thay đổi. Như vậy, nếu bên bán đã gửi thông báo điều chỉnh thông tin về thay đổi tên tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì hóa đơn này vẫn hợp lệ để Công ty kê khai thuế.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT4;
- Lưu: VT, TTHT. KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top