Công văn 3847/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3847/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn. Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Nam Hà
Địa chỉ: 68-70 đường 17B, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
Mã số thuế: 0600206147-047
Trả lời văn bản số 20/CV-DNH-HCM/2015 ngày 14/4/2015 của Công ty về sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1b, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nội dung trên hóa đơn đã lập:
“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.
b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.
Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).
Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.
Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra”.
Trường hợp của Chi nhánh theo trình bày ngày 27/3/2015 Chi nhánh đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn mới mẫu 01/GTKTT4/004, ký hiệu: NH/15P từ số 0000001-0020000, ngày bắt đầu sử dụng từ ngày 01/4/2015 cho Cục Thuế TP; thì số hóa đơn theo mẫu cũ (mẫu số 01/01GTKT4/002 phát hành ngày 13/2/2014) Chi nhánh được tiếp tục sử dụng đồng thời với số hóa đơn mới thông báo phát hành.
Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT Thuế số 3;
- Lưu VT-TTHT.
- 936-3640245
(Nam-HĐCT-Nam Hà) KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top