Công văn 3834/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3834/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Toshiba Logistics Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 1702, tầng 17, Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3
Mã số thuế: 0312894063
Trả lời văn thư số 2016-TLGV ngày 11/4/2016 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:
+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định thuế suất 0%:
“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
…”.
+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:
“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
…”.
Căn cứ công văn số 5293/TCT-CS ngày 10/12/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế GTGT,
Trường hợp Công ty là doanh nghiệp có chức năng dịch vụ đại lý vận tải, dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, dịch vụ kho bãi, dịch vụ tư vấn quản lý không phải là doanh nghiệp thành lập và kinh doanh kho ngoại quan theo quy định, có ký hợp đồng với khách hàng ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ: Cho thuê kho theo khối lượng lưu trữ, kiểm đếm, xếp dỡ, đóng gói hàng hóa lên cont, khai báo hải quan, chuẩn bị chứng từ hàng xuất, vận chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan đến cảng để xuất khẩu thì các dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT. KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top