Công văn 3741/CT-TTHT năm 2016 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng nộp khi nhập khẩu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:3741/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4
Mã số thuế: 0300448709
Trả lời văn bản số 465/TCKT ngày 18/6/2013 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khỏan 2 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ quy định về các loại hóa đơn:
“Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
- Hoạt động vận tải quốc tế;
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương khấu trừ, khi cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế (không phân biệt khách hàng ký hợp đồng vận tải quốc tế là khách hàng trong nước hay nước ngoài) phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng.
Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng AC;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
1361_169396 (18/6/2013).
hienvuduc@gmail.com KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top