Công văn 3717/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 3717/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn. TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Vinh Cơ
Đ/chỉ: 505/14 Bến Bình Đông, P.13, Q.8, TPHCM
Mã số thuế: 0301856718

Trả lời văn bản số 047/13/VC-KT ngày 10/06/2013 của Công ty về mẫu hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài Chính đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 30/06/2013) thì:
“3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hóa đơn và hình thức hóa đơn.
Năm tạo hóa đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm”
Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013):
“Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).
Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.
Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.
Ví dụ: Doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 7/6/2013 với số lượng hóa đơn là 500 số, từ số 201 đến hết số 700. Đến hết năm 2013, doanh nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2014, doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát nêu trên.
Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty trong năm 2011 đã đặt in hóa đơn mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu VC/11P từ số 0000001 đến 0030000 nhưng đến nay vẫn chưa sử dụng, chưa thực hiện thông báo phát hành hóa đơn thì Công ty làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng từ năm 2013, số hóa đơn này Công ty có thể giao cho văn phòng hoặc phân xưởng để sử dụng. Công ty không được sử dụng song song tại văn phòng các mẫu hóa đơn đặt in năm 2011 và mẫu hóa đơn đặt in năm 2013.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT2;
- Lưu (TTHT, HC) KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top