Công văn 3546/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3546/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Công ty CP bông Thiên Hà
Địa chỉ: Lô C4-2, đường N8, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung - Xã Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312894472
Trả lời văn thư số 1003/BTH-CT/16 ngày 10/03/2016 của Công ty về chính sách thuế (hồ sơ bổ sung ngày 31/03/2016), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 3.c Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế quy định về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):
“Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư và phải thực hiện bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện thì việc kê khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư theo tháng hay quý được thực hiện cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của trụ sở chính.
…”.
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
“Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 như sau:
“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Ví dụ 77: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, tháng 3/2014, Công ty có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty D thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 4/2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 4/2014, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (100 triệu đồng) thì được xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều này.
…”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh thương mại (mặt hàng Bông, sợi) đồng thời có Dự án đầu tư “Nhà máy Công ty cổ phần Bông Thiên Hà” (“Dự án”) được Ban quản lý Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 41221000569 ngày 17/10/2014 (chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 30/06/2015) đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì về nguyên tắc Công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đối với Dự án (mẫu 02/GTGT) và hàng tháng phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của Dự án để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu 01/GTGT). Số thuế GTGT được kết chuyển của Dự án tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của Dự án chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT riêng cho Dự án.
Đối với số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại (ghi nhận trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT), nếu thuộc các trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì Công ty được lập hồ sơ để hoàn thuế.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
703/16 VNNT KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top