Công văn 3545/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động gia công cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban h

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3545/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Mã số thuế: 0301445210

Trả lời văn thư số 39/TCTVT-TCKT ngày 06/4/2016 của Tổng Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):
+ Tại Khoản 1, Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụng đối với:
“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
...”.
+ Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
“a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
...”.
Trường hợp Công ty ký hợp đồng gia công xử lý làm mềm vải cho Công ty TNHH Sản xuất Upgain (Việt Nam) (Công ty hoạt động trong khu chế xuất Linh Trung I) thì được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Cục Thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.
753-2015/VNNT KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top