Công văn 3531/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ tiêu dùng ở nước ngoài do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3531/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Giám Định Tentac Việt Nam
Địa chỉ: Số 2 Xa Lộ Trường Sơn, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Mã số thuế: 031311066

Trả lời văn thư số 01/TENTAC ngày 24/03/2016 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (áp dụng từ ngày 01/01/2014) quy định:
+ Tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 9 quy định thuế suất 0%:
“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
...
Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
...
2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%.
...
b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;”
+ Tại Khoản 3 Điều 9 quy định các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%:
“Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.
...”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Tentoku để thực hiện giám định chất lượng hàng dệt may mặc cho khách hàng của Công ty Tentoku (khách hàng là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) trước khi hàng hóa được xuất khẩu từ Việt Nam ra nước ngoài thì dịch vụ này là dịch vụ tiêu dùng ở nước ngoài được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 2;
- Phòng Pháp Chế;
-Lưu: VT, TTHT.
666/16 Thêu KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top