Công văn 3201/CT-TTHT năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3201/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Thực Phẩm Ngọc Liên
Địa chỉ: lô số 20, đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0304668078
Trả lời văn thư số 03.16/CV ngày 24/3/2016 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):
+ Tại Khoản 2 Điều 13 quy định phương pháp trực tiếp trên GTGT:
“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:
a) Đối tượng áp dụng:
- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;
…”
+ Tại Khoản 14 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
“…
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được tính số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư này và theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.”
Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2016 chuyển sang nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong thời gian nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mà chưa khấu trừ hết được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên. Do vậy, khoản thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn số 0007306 ngày 03/3/2009 (thuế GTGT: 812.460.880 đồng) không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT số 1;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT. KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top