Công văn 3102/CT-TTHT năm 2016 về khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp cho thuê tài chính do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3102/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kenee Việt Nam
Địa chỉ: 38 A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0304698467
Trả lời văn thư số 04/CV-KE-2014 ngày 27/3/2014 Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014:
+ Tại Khoản 1, Điều 9 quy định về áp dụng thuế suất 0%:
“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
...”.
+ Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu:
“- Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu;
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
…”;
Trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng nước ngoài, lắp đặt hoàn thiện máy móc thiết bị ở ngoài lãnh thổ Việt Nam (Indonesia) nếu Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
Trường hợp Công ty mua thiết bị tại Trung quốc và chỉ định nhà cung cấp giao hàng tại Indonesia, thuê cung cấp dịch vụ tại tại Indonesia thì Công ty căn cứ hợp đồng, chứng từ thanh toán tiền, hóa đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật nước cung cấp để làm căn cứ hạch toán kê khai thuế, xác định giá mua của thiết bị và chi phí của dịch vụ cung cấp.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
928/2014 NVTrường KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top